P.-H. Zahl & J. Mæhlen svarer:

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen Om forfatterne
Artikkel

Kjersti Bakken mener at våre to artikler i henholdsvis BMJ og Tidsskriftet egentlig er basert på en økologisk studie. Fordi studiepopulasjonen av inviterte kvinner (hele aldersgruppen 50 – 69 år i prøvefylkene) var identifiserbar på individnivå fra da kvinnene gikk inn i studien, da de ble invitert til screening og da de eventuelt forlot i studiepopulasjonen underveis, mener vi at det var korrekt av BMJ-redaksjonen å klassifisere dette som en prospektiv befolkningsstudie.

Bakken mener at østrogenbruk kan forklare mye av den store insidensøkningen i brystkreft som nå skjer fylkesvis i Norge. Insidensen av brystkreft i det norske mammografiprogrammet er omtrent som i Canada, Finland og Sverige for 15 – 20 år siden. Da var det veldig få kvinner som brukte østrogen for postmenopausale plager (1). Dette svekker grunnlaget for Bakkens innvendinger.

Anbefalte artikler