Har østrogenbehandling betydning for insidens av brystkreft?

Kjersti Bakken Om forfatteren
Artikkel

Per-Henrik Zahl og medarbeidere hevder i BMJ i april 2004 (1) og i Tidsskriftet nr. 17/2004 (2) at sammenfallet mellom innføring av mammografiscreening og økningen i brystkreftinsidens gjør det usannsynlig at andre faktorer, for eksempel østrogenbehandling, kan ha hatt vesentlig betydning for insidensøkningen. Zahl og medarbeidere har gjort en økologisk analyse basert på statistiske data fra norske fylker, men de mangler individdata som kunne muliggjøre justering for konfunderende faktorer, for eksempel hormonbehandling i overgangsalderen.

Kvinner og kreft-studien er en norsk prospektiv populasjonsstudie av ulike faktorers betydning for kreftutvikling hos kvinner (3). Vi har gjennomført en analyse av den relative betydning av østrogenbehandling og screening basert på individdata om bruk av østrogen og deltakelse i screeningundersøkelsen. For postmenopausale kvinner i alderen 45 – 64 år som aldri hadde brukt østrogen, men som deltok i screening, økte risikoen for å få en brystkreftdiagnose med 20 % (relativ risiko 1,2; 95 % KI 0,9 – 1,7) i forhold til kvinner som ikke deltok i screening. Brukere av østrogen som ikke deltok i screening, fikk fordoblet risikoen (relativ risiko 2,2; 95 % KI 1,5 – 3,1), mens brukere som i tillegg lot seg screene, hadde en relativ risiko på 2,4 (95 % KI 1,8 – 2,3). Dette tyder på at i studieperioden 1996 – 2000 hadde østrogenbruk hos postmenopausale kvinner i alderen 45 – 64 år større betydning for den observerte økning i insidens av brystkreft enn mammografiscreening.

Etter de lite oppmuntrende resultater av østrogenbehandling fra store, internasjonale studier de siste år faller nå salget av slike midler dramatisk i Norge (4). Dette gjør at mammografiscreening, som nå er et landsdekkende tilbud med en fremmøteprosent på rundt 75 %, vil kunne få større betydning.

Bruk av økologiske analyser av registerdata er begrenset til hypotesegenerering. I dette tilfellet har vi ikke kunnet bekrefte påstanden om at den observerte insidensøkning for brystkreft i Norge primært skyldes mammografiscreening.

Anbefalte artikler