Barnenevrologi og habilitering i Norge

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  På grunnlag av en nasjonal spørreundersøkelse gjennomgås status og fremtidsutsikter for fagfeltet barnenevrologi og habilitering.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Et spørreskjema om annenlinjetjenesten i barnenevrologi og habilitering ble sendt til alle barneavdelinger. Svarene ble bearbeidet og sendt på høring til avdelingene.

  Resultater.

  Resultater.

  Alle avdelinger svarte skriftlig. Avdelingenes organisasjonsform varierte betydelig. Bare én avdeling registrerte barnenevrologiske innleggelser spesielt. Habiliteringstjenesten hadde nesten bare polikliniske tjenester. Antall polikliniske barnenevrologiske konsultasjoner per år per 1 000 innbyggere varierte med faktor 5,3 fra avdelingen med lavest til den med høyest aktivitet. Tilsvarende faktor var henholdsvis 5,9, 3,6 og 5,6 for antall habiliteringskonsultasjoner per år, antall legestillinger i barnenevrologi/habilitering og antall fagstillinger ved habiliteringsenhetene. Det var 61 legestillingshjemler i barnenevrologi og habilitering, herav to fordypningsstillinger. Åtte barneavdelinger og 11 habiliteringsenheter hadde metodebok. Forskning ble hovedsakelig drevet ved universitetsavdelinger.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Alle fylker har behandlingstilbud. For den videre utvikling er det særlig behov for pålitelig registrering av aktivitet og behandlingsresultater, intensivert kvalitetssikringsarbeid og forskning, flere legeutdanningsstillinger, bedre tilbud for innlagte pasienter samt tettere samarbeid mellom barneavdeling, habiliteringsenhet og kommunalt hjelpeapparat.

  Abstract

  Background.

  Based on results from a national survey we discuss the status and prospects of Norwegian child neurology and habilitation.

  Material and methods.

  A questionnaire on neurology and habilitation was sent to all 22 Norwegian departments of paediatrics.

  Results.

  All departments responded. The organisation of services varied considerably. Only one department registered children admitted for neurological disorders specifically. Habilitation was mainly based on out-patient services. The number of out-patient neurology consultations in relation to regional population varied with a factor of 5.3 from the department with lowest to the one with highest number of cases. Corresponding factors were 5.9 for number of habilitation consultations per year, 3.6 for paediatricians in child neurology and habilitation, and 5.6 for allied health professionals working in habilitation units. In Norway there were 61 physicians working in child neurology and habilitation. Several departments were active in work on methodology. Research was mainly carried out in university departments.

  Interpretation.

  Child neurology and habilitation services are available in all Norwegian counties. There is need for more systematic registration of clinical activities, for research, including the effect of treatment and interventions, morework on methodology, more posts for graduate medical education in the field, better organisation of services for in-patients, and closer cooperation between paediatric, habilitation and community care services.

  Artikkel

  Fagfeltet barnenevrologi omfatter alle medfødte og ervervede misdannelser, sykdommer og funksjonsforstyrrelser i nervesystem og muskulatur. Kunnskaper om normal psykomotorisk utvikling og nevrologiske symptomer i barnealder er grunnleggende. Mange pasienter har forskjellige kombinasjoner av problemer som epilepsi, lærevansker, hyperaktivitet, cerebral parese og mental retardasjon. Langvarig oppfølging er ofte nødvendig. I tverrfaglig habilitering er barnenevrologiske pasienter den største brukergruppen. Alle fylker har nå egne behandlingstilbud i barnenevrologi og habilitering.

  Aktivitetsregistrering og systematisk planlegging er sentrale virkemidler i den videre utvikling av disse fagfeltene. Vi har tidligere beskrevet det barnenevrologiske sykdomspanoramaet (1), men en nasjonal registrering av barnenevrologisk virksomhet er hittil ikke utført. For barnehabilitering ble nasjonal registrering av behandlingstilbudet forsøkt i 1996, men arbeidet var vanskelig og er ikke fulgt opp (2). På bakgrunn av en spørreundersøkelse presenterer vi status og fremtidsutsikter for barnenevrologi og habilitering i Norge.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Introduksjonsbrev og et spørreskjema om tjenesten i barnenevrologi og habilitering ble i juni 2002 sendt til landets 22 barneavdelinger. Tema var annenlinjens befolkningsgrunnlag, organisering, antall innleggelser og konsultasjoner, personellutdanning og -ressurser, samarbeidsfaktorer, kvalitetssikring og forskning, egne synspunkter og planer. En del barnenevrologer ble også kontaktet telefonisk og ved institusjonsbesøk. På grunnlag av innkomne svar laget vi oversiktstabeller som i desember 2002 ble sendt på høring til avdelingene (e-tab 1 – 4). I mars 2003 ble resultatene drøftet på årsmøtet i barnenevrologisk interessegruppe.

  Tabell 1  

  Organisasjonsformer for barnehabilitering i Norge

  Barneavdelinger¹

  Organisasjonsform

  Antall

  Lokalisasjon

  I) Innenfor sykehuset

  Barnenevrologi og habilitering i felles seksjon innen barneavdelingen

   3

  HAUKELAND – RIKSHOSPITALET – ST. OLAV

  Habilitering egen seksjon under barneavdelingen

   8

  AKERSHUS – Arendal – Bodø – Kristiansund – Lillehammer –TROMSØ – ULLEVÅL – Ålesund

  Barneavdeling og habilitering sideordnede seksjoner

   1

  Hammerfest

  Barneavdeling, habilitering og BUP²sideordnede seksjoner

   2

  Levanger – Skien

  Barnehabiliteringen er egen sykehusavdeling

   3

  Fredrikstad – Førde – Kristiansand

  Barnehabilitering organisert sammen med voksenhabilitering/rehabilitering

   3

  Drammen – Elverum/Hamar – Tønsberg

  II) Utenfor sykehuset

  Barnehabilitering egen avdeling i felles organisasjon med voksenhabilitering/rehabilitering

   2

  Haugesund – Stavanger

  Totalt

  22

  [i]

  [i] ¹  Universitetsklinikker er notert med store bokstaver

  2  Barne- og ungdomspsykiatri

  Tabell 2  

  Årlige konsultasjoner (K) innen barnenevrologi og habilitering ved norske barneavdelinger og barnehabiliteringsenheter¹

  Avdeling²

  Barnenevrologi, konsultasjoner per år (K₁)

  K₁ per 1 000 innbyggere i 2. linje³

  Habilitering, konsultasjoner per år (K₂)

  K₂ per 1 000 innbyggere i 2. linje³

  HAUKELAND

  1 600⁴

  4,2

     700⁴

  1,8

  ULLEVÅL

  1 340

  2,6

  1 790

  3,5

  RIKSHOSPITALET

  1 273

  –⁵

     –⁶

  ST. OLAV

     –

  1 903

  7,1

  AKERSHUS

     –

     977

  2,0

  Stavanger

     –

     500⁴

  1,7

  Elverum/Hamar

     700⁴

  3,7

     250⁴

  1,3

  Fredrikstad

     600⁴

  2,4

     300⁴

  1,2

  Drammen

     450⁴

  1,9

     475⁴

  2,0

  Tønsberg

     –

     440

  2,0

  Kristiansand

     –

     306

  1,9

  TROMSØ

     440⁴

  2,9

     –

  Skien

     390⁴

  2,4

     –

  Hammerfest

     275⁴

  3,7

     –

  Ålesund

     189

  1,3

     800⁴

  5,5

  Haugesund

     150⁴

  0,9

     –

  Lillehammer

     107⁷

  0,6

     –

  Bodø

     –

     1754, 8

  0,7⁸

  Levanger

     100⁴

  0,8

     230⁴

  1,8

  Gjennomsnitt:

  Universitetssykehus

  1 163

  3,2

  1 343

  3,6

  Øvrige sykehus

     329

  2,0

     386

  2,0

  Alle sykehus

     586

  2,3

     681

  2,5

  [i]

  [i] ¹  9 av de 22 barneavdelingene og 8 av de 22 barnehabiliteringsenhetene i Norge har ikke registrering av antall konsultasjoner per år

  ²  Universitetsklinikker er notert med store bokstaver

  3  Basert på folketall per 1.1. 2003

  4  Anslagsvis

  5  8.3 beregnet ut fra 2. linje befolkningsgrunnlag innen barnenevrologi (Asker og Bærum), men avdelingen har høy grad av 3. linjeaktivitet

  6  Rikshospitalet har ikke 2. linje barnehabiliteringsansvar

  ⁷  Registrerer kun diagnosene epilepsi, cerebral parese og hydrocephalus

  8  Registrerer kun ambulante habiliteringskonsultasjoner foretatt på reiser til førstelinjetjenesten

  Tabell 3  

  Antall (N) overleger og fordypningsstillinger for assistentleger (D-stillinger) med hovedfunksjon barnenevrologi og/eller habilitering ved norske barneavdelinger og barnehabiliteringsenheter

  Avdeling¹

  N

  Befolkning i 2. linje² per legestilling innen barnenevrologi/habilitering

  RIKSHOSPITALET

  7

  – ³

  TROMSØ

  3

   50 749

  Arendal

  2⁴

   51 598

  ST. OLAV

  5

   53 638

  ULLEVÅL

  9

   57 489

  HAUKELAND

  6⁵

   63 173

  Tønsberg

  3⁵

   72 724

  Kristiansand

  2

   79 610

  AKERSHUS

  6⁵

   80 547

  Skien

  2

   82 928

  Elverum/Hamar

  2⁵

   94 141

  Stavanger

  3

   96 520

  Kristiansund

  1

   99 472

  Førde

  1

  107 274

  Bodø

  2⁵

  118 475

  Drammen

  2⁵

  120 686

  Ålesund

  1,2⁵

  120 698

  Lillehammer

  1,25⁵

  146 866

  Haugesund

  1

  158 085

  Fredrikstad

  1,4

  182 230

  Levanger

  0⁶

  Hammerfest

  0⁶

  Totalt

  60,85

  Gjennomsnitt

  Universitetssykehus

   61 119

  Øvrige sykehus

  109 379

  Alle sykehus

   96 679

  [i]

  [i] ¹  Universitetsavdelinger er notert med store bokstaver

  2  Basert på folketall per 1.1. 2003

  3  21 831 beregnet ut fra 2. linjefunksjon i barnenevrologi for Asker og Bærum. I barnenevrologi har avdelingen stor grad av 3. linjefunksjon, i habilitering ren 3. linjefunksjon

  4  En barnenevrolog og en barnepsykiater

  5  I tillegg vanlig assistentlege i rotasjon

  6  Alle avdelingens barneleger deltar i barnenevrologi- og habiliteringstjenesten

  Tabell 4  

  Antall fagstillinger ved habiliteringsenhetene og fordeling av behandlingsansvar mellom barnehabilitering og BUP¹ for barn med autisme, ADHD² og Tourettes syndrom

  Behandlingsansvar⁷

  Avdeling3, 4

  Antall fagstillinger⁵

  Befolkning i 2. linje⁶ per fagstilling

  Autisme

  ADHD

  Tourette

  Skien

  24,3

   6 825

  (+)

  (+)

  Hammerfest

  9

   8 168

  +

  (+)

  (+)

  Kristiansund

  11

   9 043

  +

  Kristiansand

  17

   9 366

  +

  (+)

  (+)

  Arendal

  11

   9 381

  +

  Tønsberg

  23

   9 486

  +

  Fredrikstad

  26,6

   9 591

  +

  ST. OLAV

  26,6

  10 082

  +

  +

  +

  TROMSØ

  15

  10 150

  +

  (+)

  (+)

  Levanger

  12

  10 634

  +

  Førde

  10

  10 727

  +

  (+)

  (+)

  Ålesund

  13

  11 141

  +

  (+)

  (+)

  Stavanger

  24,3

  11 916

  Elverum/Hamar

  15,4

  12 226

  +

  (+)

  (+)

  Lillehammer

  14,8

  12 404

  +

  HAUKELAND

  26

  14 578

  AKERSHUS

  28

  17 260

  +

  Drammen

  13⁸

  18 567

  +

  Bodø

  9

  26 328

  (+)

  (+)

  Haugesund

  6

  26 348

  (+)

  ULLEVÅL

  13,5

  38 326

  +

  Gjennomsnitt

  13 931

  [i]

  [i] 1  Barne- og ungdomspsykiatri

  2  Attention deficit and hyperactivity disorder

  3  Barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet er ikke med på listen da seksjonen kun har 3. linje habiliteringsfunksjon (33,8 fagstillinger)

  4  Universitetsavdelinger er notert med store bokstaver

  5  Fagstillinger: Lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, lærer/spesialpedagog, logoped, vernepleier, sykepleier

  6  Basert på folketall per 1.1. 2003

  7  + : Habiliteringens ansvar. – : BUP har ansvaret. (+) : Delt ansvar.

  8  Drammen har i tillegg internat for barn med sterke funksjonshemninger (tidligere Hokksund barnesykehus) med 15 pleierstillinger

  Resultater

  Resultater

  Alle de 22 avdelingene besvarte spørreskjemaet skriftlig. Det er tre store, 12 mellomstore og sju små barneavdelinger i Norge (annenlinjens befolkningsgrunnlag henholdsvis > 300 000, 150 000 – 300 000 og < 150 000). Barnehabiliteringen er organisert sammen med barneavdelingen (n = 14), sammen med voksenhabilitering/rehabilitering (n = 5) eller er frittstående (n = 3).

  Innlagte barnenevrologiske pasienter er spredt på alle poster ved barneavdelingene. En avdeling (Bergen) har egen sengeavdeling for nevrologiske pasienter. To avdelinger har innleggelsesenhet for habilitering (Rikshospitalet og Bodø).

  Avstanden mellom habiliteringsenhet og barneavdeling er i ett tilfelle 30 km, i ti tilfeller 1 – 7 km, mens 11 enheter ligger i samme bygning eller tett ved barneavdelingen. Samarbeidet mellom habilitering og barneavdeling er godt eller meget godt ved 19 avdelinger, tre melder om samarbeidsproblemer. Som årsaker nevnes forskjeller i kultur og arbeidsmodeller.

  I 2002 hadde Ålesund 118 barnenevrologiske innleggelser, dvs. 0,8 innleggelser per år per 1 000 innbyggere. Tilsvarende anslagsvise tall ved sju andre barneavdelinger var henholdsvis 110 – 400 og 0,8 – 1,6 (gjennomsnitt henholdsvis 230 og 1,2). Fullstendig innleggelsesregistrering manglet ved 14 avdelinger.

  Tre barneavdelinger hadde fullstendig registrering av årlige barnenevrologiske konsultasjoner, ni hadde registreringsanslag, en avdeling noterte tre nevrologiske diagnoser, ni avdelinger manglet registrering. Gjennomsnittlig konsultasjonstall (spredning) var 586 (100 – 1 600). Gjennomsnittlig årlig konsultasjonstall per 1 000 innbyggere var 3,2 ved universitetsavdelinger og 2,0 ved øvrige avdelinger. I forhold til folketall varierte tilbudet fra avdelingen med lavest til den med høyest aktivitet med en faktor på 5,3.

  Fem habiliteringsenheter registrerte konsultasjoner fullstendig, åtte anslagsvis og ni enheter manglet registrering. Gjennomsnittlig årlig konsultasjonstall (spredning) var 681 (230 – 1 903). Gjennomsnittlig årlig konsultasjonstall per 1 000 innbyggere var 3,6 ved universitetsavdelinger og 2,0 ved øvrige enheter. Tilbudet fra enheten varierte med en faktor på 5,9 fra den med lavest til den med høyest aktivitet sett i forhold til folketall.

  Norge har 61 stillingshjemler for barneleger med hovedfunksjon barnenevrologi og habilitering, herav to fordypningsstillinger for assistentleger. I forhold til folketall var faktoren for variasjon i antall stillinger fra avdelingen med lavest til den med høyest bemanning 3,6. Åtte avdelinger hadde assistentlege på rotasjon til barnenevrologi og/eller habilitering.

  Antall fagstillinger ved habiliteringsenhetene i forhold til befolkningsgrunnlag varierte fra enheten med lavest til den med høyest bemanning med en faktor på 5,6. 16 enheter hadde ansvar for pasienter med autisme, som er en liten, men meget ressurskrevende gruppe. 15 barneavdelinger hadde tilgang på nevropsykolog, ti hadde epilepsisykepleier i heltids- eller deltidsfunksjon.

  Åtte avdelinger hadde metodebok for deler av barnenevrologien. 11 habiliteringsenheter hadde metodebok for hele eller deler av feltet. Klinisk forskning skjer hovedsakelig på universitetsavdelingene. Per januar 2003 hadde fire universitetsavdelinger professor eller amanuensis i barnenevrologi.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Vår kartlegging av norsk barnenevrologi og habilitering viser mange fellestrekk ved avdelingene, men også store forskjeller blant annet i organisering, aktivitetstall og bemanning.

  Innlagte barnenevrologiske pasienter har som regel behov for avskjermet miljø og nitid observasjon av spesialtrent personale. De fleste avdelinger har problemer med dette. Behovene kan tilfredsstilles ved organisatoriske forandringer: Etablering av en stabil gruppe av pleiere med spesialansvar, fast ledelse av barnenevrolog og spesialsykepleier, lokalisering av pasientene til ett sted i avdelingen, eventuelt eget sengeavsnitt.

  Behovet for tett samarbeid mellom barnenevrologi og habilitering taler for organisatorisk og geografisk nærhet, men ved mange avdelinger er dette ikke eller bare delvis gjennomført.

  Få barneavdelinger registrerer barnenevrologiske innleggelser spesielt. Innleggelsestall gir dessuten et ufullstendig bilde av behandlingsoppgavene. DRG-systemet yter ikke rettferdighet overfor kronisk syke barn som krever stor grad av tverrfaglighet og nødvendig tid til pårørende (3). Komplekse barnenevrologiske problemstillinger medfører også langvarige polikliniske konsultasjoner som heller ikke avspeiles i pasientstatistikker.

  De store forskjellene mellom avdelingene i antall polikliniske konsultasjoner både i barnenevrologi og habilitering kan delvis betraktes som reelle, men det må også stilles spørsmål ved kvaliteten av registreringene. I habiliteringen er det stor variasjon i registreringssystemene. Interessegruppen for barnehabilitering arbeider med å utvikle felles registreringssystem. Dette kan bli et nyttig redskap for planlegging og ressursfordeling.

  Våre bemanningsstudier bygger på sikre tall. Det er ulik fordeling mellom avdelingene av antall legestillingshjemler i barnenevrologi og habilitering i forhold til befolkningsgrunnlaget. Universitetsavdelingene kommer bedre ut, men har tilleggsoppgaver som tredjelinjetjeneste, utdanning, undervisning og forskning. Fagfeltet er stort og krever særskilt utdanning og lang erfaring. Med to fordypningsstillinger på landsbasis er utdanningskapasiteten langt under behovet.

  De store forskjellene i antall fagstillingshjemler ved habiliteringsenhetene har mange årsaker. Det er varierende ansvarsfordeling mellom habilitering og barne- og ungdomspsykiatri for ressurskrevende grupper som pasienter med autisme, hyperaktivitet og Tourettes syndrom. Effektiviteten i teamarbeidet influeres betydelig av hvordan arbeidet legges opp. Godt samarbeid med og delegering av oppgaver til det kommunale hjelpeapparat er også viktig.

  Tverrfaglig behandlingstilbud virker komplisert og kostbart, men svarer seg ofte i det lange løp (4). Veileder for habilitering (5) kan bidra til et solid faglig nivå. I en norsk studie av barn med cerebral parese hevdes det at habiliteringsarbeidet blir hemmet av at behandlingsansvaret er fordelt på mange instanser og av at mange klienter fortsatt ikke har individuell habiliteringsplan (6). Flere avdelinger har prosjekter for intensiv habilitering. En viktig oppgave blir vitenskapelig kontrollerte undersøkelser av behandlingsresultatene.

  Hos nyfødte har moderne behandlingsmetoder gitt muligheter for bedre prognose (7). Nyfødtnevrologi må derfor være et satsingsområde. Epilepsi er den største barnenevrologiske pasientgruppen (1). Epilepsisykepleier og tverrfaglig epilepsiteam mangler ved mange avdelinger, og er særlig nødvendig i terapiresistente tilfeller (ca. 20 %). Enkelte barn med epilepsi trenger operativ behandling som er sentralisert til Rikshospitalet.

  Mange barneavdelinger legger vekt på kvalitetssikringsarbeid. Flere universitetsavdelinger satser på barnenevrologisk forskning, men i habilitering er forskning lite vektlagt. Det er stort behov for styrket forskningsaktivitet i barnenevrologi og habilitering. Oppretting av flere fordypningsstillinger for assistentleger kan bidra til dette (8).

  Konklusjon og anbefalinger

  Konklusjon og anbefalinger

  Alle fylker har behandlingstilbud i barnenevrologi og habilitering. Den videre utvikling av fagfeltene krever satsing på mange områder: Løpende, enhetlig aktivitetsregistrering som tar hensyn til tidsbehovet for funksjonshemmede barn, måling av behandlingseffekt, samling og intensivering av tilbudet til innlagte barnenevrologiske pasienter, videreutvikling av tilbudet blant annet innen terapiresistent epilepsi og nyfødtnevrologi, flere øremerkede legeutdanningsstillinger, tettere samarbeid og nærhet mellom barneavdeling og habilitering, utvikling av intensiv habilitering for utvalgte pasienter samt metode- og kvalitetssikringsarbeid. Forskningsinnsatsen i barnenevrologi og habilitering må styrkes. En utfordring for fagmiljøet er å skape større forståelse i samfunnet for de spesielle behov knyttet til behandlingstilbud for funksjonshemmede barn.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media