Tverrfaglig om spiseforstyrrelser og kjønn

Anne Kveim Lie Om forfatteren
Artikkel

Meurling, Birgitta

Varför flickor?

Ideal, självbilder och ätstörningar. 167 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 187

ISBN 91-44-03053-3

Dette er resultatet av et tverrfaglig nettverkssamarbeid mellom forskere innen etnologi, historie, medisin, sykepleie, idéhistorie og sosiologi. Deres felles utgangspunkt er at de er opptatt av kropp og disiplinering i relasjon til kjønn. Det er kapitler om anorektikeres selvbiografiske skildringer, om helseidealer i Sverige rundt forrige århundreskifte, om vår tids moralske korstog mot fedme, om å være kvinne på den mannlige idrettsarenaen, om anoreksiens historiografi og om hvorfor kvinner hyppigere enn menn rammes av anoreksi. En rekke av artiklene tar for seg hvordan ulike idealer former selvbilde og kroppsoppfatning og i forlengelsen av dette også kroppen selv. Det dreier seg om kvalitative studier med vekt på hvordan tekst og diskurs skaper og selv er et uttrykk for forestillinger om kjønn og kropp.

For forfatterne er kjønnsaspektet et felles utgangspunkt, og unge kvinners livsvilkår og helse står sentralt. Men bare tre av bokens sju artikler tar for seg temaet kvinner og spiseforstyrrelser direkte, og bare én av dem forsøker å besvare spørsmålet i tittelen. Det beste bidraget i samlingen hva kjønnsperspektivet angår, er Marie Sundbergs artikkel om å bli kvinne på den mannlige idrettsarenaen. Hun går gjennom mønsterplaner for gymnastikkundervisningen fra 1950-årene og fremover og viser hvordan utviklingen frem mot felles undervisning ikke bare har vært bra for likestillingen. Det som favoriseres i dag er nemlig øvelser der eksplosiv kraft og styrke er viktig. Tradisjonelle maskuline verdier kommer dermed i brennpunktet, og de kolliderer ofte med de idealer jentene møter utenfor gymtimen.

Tverrfaglighet er svært vanskelig. Ofte er de teoretiske innfallsvinklene så forskjellige at de enkelte deltakerne ikke synes å snakke samme språk. Det er ikke noe problem i denne essaysamlingen; essayene utfyller hverandre fint. Men boken lider under tverrfaglighetens andre hovedproblem: Den tematiske spredningen er så stor at det spørs om man i det hele tatt kan si at artiklene behandler samme problemstilling. Og det er synd i en bok med mange gode enkeltkapitler.

Anbefalte artikler