()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyrets 116 delegerte leger og sju medisinstudenter gav klare budskap da de var samlet til debatt i Loen. Det munnet ut i et 12-punkts regelverk for hva som gir anledning til samhandling med legemiddel- og utstyrsindustrien.

  Torstein Seip Johnsen og Knut-Haakon Stensæth kunne konstatere at det var unison enighet i landsstyret. Foto Stine…
  Torstein Seip Johnsen og Knut-Haakon Stensæth kunne konstatere at det var unison enighet i landsstyret. Foto Stine Bjerkestrand

  Delegatene var kjapt oppe med nummerskiltene for å registrere seg på talelisten da president Hans Kristian Bakke hadde avsluttet sin innledning om saken. Etter en engasjert debatt vedtok landsstyret følgende som skal gjelde for alle foreningens organisasjonsledd:

  «Den norske lægeforenings landsstyre fastsetter her overordnede prinsipper for samhandling mellom organer av Den norske lægeforening og legemiddelindustri, utstyrsfabrikanter samt andre typer firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten, nedenfor benevnt «firma».

  Landsstyret forutsetter at prinsippene så langt det er mulig danner grunnlag for gjensidige avtaler med relevante bransjeorganisasjoner, som skal være bindende for partene, deres organer og enkelte medlemmer.

  Organ av Den norske lægeforening har anledning til å samhandle med firmaer innen rammen av nedenstående:

  • 1

   Alle samhandlingsavtaler skal inngås skriftlig.

  • 2

   Alle inntekter av samhandling skal regnskapsføres i egen post eller med et sammendrag som viser hvilke av organets inntekter som kan tilbakeføres til samhandling med firmaer.

  • 3

   De som ønsker innsyn i en samhandlingsavtale og/eller i revidert regnskap for organ av Legeforeningen, skal gis det.

  • 4

   Det kan ikke mottas støttemedlemskap eller uspesifikke ytelser fra firmaer.

  • 5

   Det kan ikke mottas økonomisk eller praktisk støtte til drift av organet.

  • 6

   Tilbud til firmaer om å delta som annonsør eller som utstiller skal ikke favorisere enkeltfirmaer.

  • 7

   Utstillinger med deltakelse av firmaer som vil profilere medikamenter og diagnostisk/terapeutisk utstyr, kan arrangeres der firmaenes deltakelse er relevant for vedkommende fagområde. Det skal tilstrebes deltakelse fra flere firmaer.

  • 8

   Foredragsholdere på kurs og seminarer mv. som arrangeres av organ av Legeforeningen, skal avkreves opplysninger om ev. tilknytning til, samarbeid med eller støtte fra firma.

  • 9

   Tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer.

  • 10

   Symposier og liknende arrangementer finansiert av firmaer, må i tid og rom være atskilt fra kurs godkjent som tellende i legers videre- og etterutdanning, og skal ikke fremgå eller omtales i kursets program eller materiell (punkt 10 gjelder symposier som ikke kommer i konflikt med prinsippene i punkt 9).

  • 11

   Bistand til forskning kan mottas dersom midlene går inn i et forskningsfond og utdeles etter vedtak av eget fondsstyre hvor firmaene ikke er representert. Det skal tilstrebes å oppnå forskningsmidler fra flere firmaer. Det forholdes tilsvarende for midler til prisutdeling som firmaer måtte stille til rådighet.

  • 12

   Det må ikke inngås forbindelser med firmaer som kan føre til at tilliten til enkeltlegers vurderinger svekkes.

  Landsstyret forutsetter at disse prinsipper skal være virksomme gjennom avtaler eller som egne regler senest 1.1. 2005. Eventuell ikrafttreden på et tidligere tidspunkt kan fastsettes av sentralstyret.»

  Se for øvrig presidentens leder i Tidsskriftet nr. 12/2004 (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media