Lokale forskningsfond i spesialisthelsetjenesten

Bjørn Hofmann, Trond Markestad, Rannveig Aure Juvkam, Tom Gerner, Unni Aaboen, Per G. Farup Om forfatterne
Artikkel

Oppland sentralsykehus HF opprettet høsten 2001 et forsknings- og utviklingsfond (FoU-fond). Fondet skulle stimulere til økt forsknings- og utviklingsvirksomhet i sykehusene for å frembringe ny kunnskap og skulle også være et virkemiddel for å skape attraktive arbeidsplasser. Ifølge fondets statutter og retningslinjer skulle det primært støtte pasientnær anvendt klinisk forskning og sekundært utviklingsprosjekter. Det ble stilt krav til publiseringspotensial ved forskningsprosjekter og krav til kvalitet, relevans og nytteeffekt for sykehuset ved utviklingsprosjekter.

Fondet ble finansiert ved at sykehuset årlig avsatte 0,1 % av lønnsbudsjettet, og Oppland fylkeskommune bidrog med et tilsvarende beløp. Et fondsstyre med representanter for fylkeskommunen, Oppland sentralsykehus HF og Høgskolen i Gjøvik hadde det overordnede ansvaret for fondet. En bredt sammensatt fagkomité med representanter fra forskjellige yrkesgrupper og organisasjoner vurderte søknader og fordelte midlene i henhold til statuttene.

Fondet gav lønn til permisjon i inntil tre måneder per år og støttet prosjekter med driftsmidler og reiseutgifter. Midler ble tildelt to ganger årlig. Fondet ble avviklet ved årsskiftet 2003/04 da Sykehuset Innlandet HF opprettet en forskningsavdeling. I perioden 2001 – 03 var det fem utlysinger, og det kom inn 69 søknader. Av disse fikk 32 støtte fra fondet. Det ble tildelt til sammen kr 2 876 452, og ca. halvparten av pengene var brukt per 31.12. 2003. Av de 23 prosjektene som mottok støtte, var det 20 forskningsprosjekter og tre utviklingsprosjekter. Leger stod som ansvarlige for 16 prosjekter, ergoterapeuter, sykepleiere og dietetiker for to prosjekter hver og fysioterapeut var ansvarlig for ett av prosjektene.

Per 15.12. 2003 hadde prosjektene ført til publisering i internasjonalt tidsskrift med ekstern fagvurdering – én publisert, to aksepterte og tre innsendte artikler. Det var holdt 19 presentasjoner ved internasjonale konferanser, og to manuser var sendt til skandinaviske tidsskrifter med ekstern fagvurdering. Det var holdt åtte presentasjoner på nasjonale fagmøter.

Antall søknader viser at det er betydelig interesse for forsknings- og utviklingsarbeid i den lokale spesialisthelsetjenesten. Flere av dem som fikk midler, har uttrykt at tildelingen fra fondet har vært stimulerende for deres arbeid ved sykehuset. Noen av søkerne har eksplisitt uttrykt at FoU-fondet har vært medvirkende til at de begynte ved sykehuset. Det synes å være et betydelig potensial for forskning lokalt i spesialisthelsetjenesten. Incitamenter i form av lokale forsknings- og utviklingsfond eller forskningsavdelinger ser ut til å være betydningsfulle.

Anbefalte artikler