Åpent for alle medlemmer

Lise B. Johannessen, Kari Ronge Om forfatterne
Artikkel

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Årets møte i Loen 23.–25. mai samler 125 delegater. Det er kun delegatene som har stemmerett, de øvrige har tale- og forslagsrett.

Populær landsmøtearena: Det er tredje gang Sogn og Fjordane legeforening er vertskap for landsstyremøtet i Loen. Alle møtene har vært på Hotel Alexandra. Det første møtet fant sted i 1977, det neste allerede i 1983. Hotellet der også årets forhandlinger finner sted, er i Stryn kommune. I dag er det fjerde og femte generasjon som leder denne familieeide virksomheten i Indre Nordfjord. Foto utlånt av Hotel Alexandra

Sentralstyret behandlet 16. mars en rekke saker som skal legges frem for landsstyret:

Helsepolitisk tema

Tema for den helsepolitiske debatten vil være virkemidler i prioriteringsarbeidet. Foruten Reidun Førde, leder av Rådet for legeetikk, vil Lars Erik Flatø og en rikspolitiker innlede til debatt.

Saksliste

I tillegg til ordinære landsstyresaker vil landsstyret behandle et forslag fra Alment praktiserende lægers forening om redaksjonskomité for Legeforeningens landsstyremøter. Det blir også fremlagt forslag om endring av Legeforeningens lover: §19 Kontingent.

Det blir ellers debatt i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet 2004–05. Særskilte temaer vil være psykiatri, turnustjenesten og samhandling mellom helsetjenestenivåene. Øvrige diskusjonstemaer vil være prinsipper for samhandling mellom Legeforeningens organer og legemiddelindustrien, endring av reglene for godkjenning av kurs (kursutvalgets innstilling, se nedenfor) og status i organisasjonssaken.

Professor Stein Evensen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, vil presentere planene for et norsk medisinsk museum.

Hvordan møte legeoverskudd?

På landsstyremøtet i Molde i 2003 ble det under debatten om prinsipp- og arbeidsprogrammet vedtatt at Legeforeningen skulle utarbeide strategi for eventuelt fremtidig legeoverskudd. Landsstyret blir forelagt et notat i forbindelse med drøfting av saken.

Endre reglene for godkjenning av kurs

Kursutvalgets innstilling har vært på intern høring i organisasjonen. Utvalgets mandat var å utrede reglene for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning, vurdere økonomiske aspekter, krav til godkjent arrangør, forholdet til medisinindustri og andre med markedsinteresser.

Sentralstyret behandlet saken foreløpig i sitt møte 14.1. 2004 og vedtok da at innstillingen og uttalelsene i forhold til utvalgets forslag – samt sentralstyrets vurdering i forhold til endring av reglene for godkjenning av kurs – skulle sendes landsstyret sammen med saken om samhandling mellom Legeforeningens organer og industrien.

Det er utarbeidet et brev til landsstyret der sentralstyret uttrykker ønske om å drøfte bestemte punkter, slik at sentralstyret gis føringer til den endelige behandling av saken.

Lettere tilgang til kollegaomsorg

Sentralstyret har gitt tilslutning til en uttalelse fra Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg. Saken gjelder et oversendelsesforslag fremmet av Akershus legeforening under fjorårets landsstyremøte i Molde.

Forslaget går ut på at det i prinsipp- og arbeidsprogrammet skal tas inn et nytt strekpunkt: «Gjøre tilgangen til kollegaomsorg (kollegastøtte, rådgivning og helsetjeneste for leger) lettere, ved å etablere et felles sted å henvende seg til for å komme i kontakt med den/de som kan gi slik tjeneste.»

Gjeninnføre valgfrihet

Spesialitetskomiteen i psykiatri har foreslått å endre spesialistreglene ved å gjeninnføre valgfri mulighet for to års tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri tellende til spesialistutdanningen i psykiatri. I de tidligere spesialistreglene i psykiatri, før omredigeringen i 2000, var det anledning til både å ha ett års barne- og ungdomspsykiatri under hovedutdanningen og (ett år) sideutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Komiteen mente at dette ble glemt i omredigeringen av reglene.Nå bes landsstyret om å ta stilling til saken.

Krav til attestasjon av tjeneste

Sekretariatet har utarbeidet brev til landsstyret med forslag til supplerende bestemmelser i spesialistreglenes § 3, vedrørende krav til attestasjon av tjeneste med regler om hvem som kan attestere forskjellige typer legetjenester. I brevet til landsstyret anbefales det overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling en supplering av spesialistreglenes generelle bestemmelser.

Legeforeningens regnskap for 2003

Sentralstyret har godkjent regnskapene for Den norske lægeforening til fremlegging for landsstyret. Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning legges frem for landsstyret til orientering.

Sykehjelps- og pensjonsordningen 2003

Sentralstyret vedtok at årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) legges frem for landsstyret til godkjenning.

Anbefalte artikler