H. Rostad og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Tromsø-gruppen for interessen for vårt arbeid. Artikkelen omhandler ikke i sin helhet resultatene ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge, men begrenser seg til en beskrivelse av postoperativ mortalitet og mortalitetsårsaker etter reseksjon (1).

  Totalmortaliteten på 7,4 % 60 dager etter operasjonen er ganske mye, selv om det i litteraturen finnes enkelte resultater på høyde med våre. I mange materialer inngår pasienter med sykdom i høyere stadier enn i materialet i Kreftregisteret.

  Som det ble redegjort for i vår artikkel (1) var det i alt 36 av 2 528 pasienter (1,4 %) som hadde peroperativ eller postoperativ blødning og som døde. 17 dødsfall som direkte følge av peroperativ eller postoperativ blødning er bekymringsfullt, spesielt fordi blødningen i mange tilfeller var forårsaket av for dårlig underbinding og omstikning av store sentrale kar. Blødning var også medvirkende ved en del dødsfall hvor andre årsaker ble bedømt til å være avgjørende for det fatale utfall. Når pasienten ble multitransfundert under og/eller etter operasjonen, ble blødningen ansett som alvorlig, men transfusjonsark ble ikke benyttet. Operasjonsbeskrivelsene var i disse tilfeller meget nøyaktige og åpenbart samvittighetsfullt utferdiget. Igjen er det vanskelig å sammenlikne med andre studier på grunn av forskjellige sykdomsstadier.

  Vår studie omhandlet ikke komplikasjoner hos pasienter som overlevde. De artiklene Truls Myrmel og mearbeidere refererer til, er lite representative. Studien til Harpole og medarbeidere inkluderer 99 % menn og operasjoner for alle slags lungelidelser (2). Studien til Bernard og medarbeidere omhandler kun pneumonektomier, som har langt høyere mortalitet enn mindre reseksjoner (3), slik at resultatene ikke kan sammenliknes med det norske materialet.

  Vår undersøkelse dokumenterer ikke at store sykehus har bedre resultater enn mindre. Vårt budskap er heller at resultatene generelt sett kunne vært bedre, og at en reorganisering av lungekreftbehandlingen bør diskuteres. Det kan godt tenkes at alle avdelinger som behandler lungekreft i dag er for små, og at resultatene kunne bedres ved organisering i større og mer spesialiserte enheter. Vi har resultater fra hvert enkelt sykehus og vil publisere slike resultater senere etter korreksjon for henvisninger, men uten at enkeltsykehus identifiseres. Vi ser at det også kan ha interesse å analysere resultater fordelt på enkeltkirurger, men dette er kompliserte analyser som vi foreløpig ikke har planlagt å gjøre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media