L. Slørdal & T. Rygnestad svarer:

Lars Slørdal, Tarjei Rygnestad Om forfatterne

Vi takker Satya Sharma for kommentarene til artikkelen hvor vi kritiserte bruken av steroidinjeksjoner ved muskel- og skjelettplager (1). Sharma påpeker – med henvisning til en enkelt artikkel fra BMJ (2) – at «flere studier» viser «positiv effekt» av steroidinjeksjoner ved skulderlidelser. Vi forstår fremdeles denne studien dit hen at man ikke påviste vedvarende forskjeller av klinisk betydning mellom steroidinjeksjoner og annen terapi (1), og kan ikke se at Sharma kommer med informasjon som rokker ved denne tolkingen.

Medikamentell behandling må alltid være tuftet på vitenskapelig dokumentasjon av effekt og bivirkninger på bakgrunn av systematiske randomiserte placebokontrollerte undersøkelser. Som ved all annen medikamentell behandling er det ved bruk av lokale steriodinjeksjoner en ikke ubetydelig placeboeffekt. Behandlingseffekten må være bedre enn denne. All medikamentell behandling har bivirkninger, og steroidterapi kan indusere til dels alvorlige utilsiktede effekter. Hvis man lar inntrykket fra behandling av enkeltpasienter bli bestemmende for hvordan man forholder seg til terapialternativer, unndrar man seg etter vår mening både faglig ansvar og det vitenskapelige fundament vi skolemedisinere ynder å påberope oss i andre sammenhenger.

Vi er naturligvis helt enig med Sharma i at vi behøver mer systematisk innhentet viten på dette feltet. Inntil kunnskapen foreligger og eventuelt viser noe annet, bør vi etter vår mening avholde oss for å eksponere pasienter for behandling uten dokumentert nytte, men med vel dokumenterte, om enn sjeldne, bivirkninger (3 – 5).

1

Slørdal L, Rygnestad T. Er lokale steroidinjeksjoner effektivt eller ikke? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3224 – 5.

2

van der Windt DA, Koes BW, Deville W, Boeke AJ, de Jong BA, Bouter LM. Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff shoulder in primary care: randomised trial. BMJ 1998; 317: 1292 – 6.

3

Nallamshetty L, Buchowski JM, Nazarian LA, Narula S, Musto M, Ahn NU et al. Septic arthritis of the hip following cortisone injection: case report and review of the literature. Clin Imaging 2003; 27: 225 – 8.

4

Carnahan MC, Goldstein DA. Ocular complications of topical, peri-ocular, and systemic corticosteroids. Curr Opin Ophthalmol 2000; 11: 478 – 83.

5

Mace S, Vadas P, Pruzanski W. Anaphylactic shock induced by intraarticular injection of methylprednisolone acetate. J Rheumatol 1997; 24: 1191 – 4.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler