Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Intervensjonsradiologiske prosedyrer har i de senere år fått økende betydning innen pasientbehandlingen. For å kunne vurdere effekten av denne utviklingen har styret i Norsk forening for intervensjonsradiologi registrert antall slike inngrep utført ved norske sykehus i 2000.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Et spørreskjema ble sendt til alle norske røntgenavdelinger. Kardiologisk/koronar intervensjon ble ikke registrert.

  Resultater.

  Resultater.

  44 av 58 forespurte avdelinger besvarte skjemaet. Av dem som svarte, oppgav 33 at de utførte intervensjonsradiologi. Totalt ble det utført 18 135 slike inngrep.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Det ble i 2000 utført et stort antall slike prosedyrer i Norge, også ved små sykehus. Vi mener slike inngrep er et viktig bidrag i pasientbehandlingen. Det er et område som vil kreve økte ressurser.

  Abstract

  Background

  . In recent years, interventional radiology has gained in importance in patient treatment. In order to assess the impact of this trend, the executive committee of the Norwegian Society for Interventional Radiology made a registration of all interventional procedures in Norwegian hospitals in the year 2000.

  Material and methods.

  Data were collected by a questionnaire sent to all Norwegian hospitals. Coronary interventions were not included.

  Results.

  Forty-four out of 58 departments returned the questionnaire; 33 stated that they performed interventional procedures. A total of 18 135 procedures were performed in Norway in 2000; we present data on the distribution of types of procedures on different categories of hospitals.

  Interpretation.

  A large number of interventional radiological procedures were performed in Norwegian hospitals in the year 2000, types of intervention that are considered very important in patient management in small hospitals, too.

  Artikkel

  Intervensjonsradiologi kan defineres som medisinsk behandling der man bruker bildediagnostiske metoder og utrustning til veiledning ved minimalt invasive operative inngrep. Seldingers metode (1) for vaskulær aksess danner grunnlaget for de fleste av disse prosedyrene. Den amerikanske radiologen Charles Dotters utvikling av metodene for perkutan transluminal angioplastikk (PTA) står også sentralt i utviklingen (2). I dag spenner intervensjonsradiologiske behandlingsmetoder fra de mer enkle diagnostiske inngrep, som biopsier, til kompliserte operasjoner, f.eks. behandling av aortaaneurismer med graftstent. Feltet involverer i stor utstrekning andre medisinske disipliner, og et nært tverrfaglig samarbeid har derfor vært nødvendig for å etablere disse metodene (3, 4). Fremveksten av intervensjonsradiologien har gjort en del kirurgiske og andre inngrep overflødige, noe som er ressursbesparende og også mer skånsomt for pasientene.

  I de senere år har mengden av slike prosedyrer økt sterkt. I tillegg kommer det også stadig nye prosedyrer til, slik at det i dag foreligger et bredt spekter av behandlingstilbud innen mange forskjellige sykdomskategorier. Vi mener at dette er en utvikling som vil fortsette, blant annet ved behandling av kreft (5).

  For den enkelte røntgenavdeling har denne utviklingen store konsekvenser. Denne type virksomhet er meget ressurskrevende sammenliknet med mer konvensjonell radiologisk virksomhet, blant annet fordi tidsforbruket per prosedyre er betydelig høyere (6).

  Materiale og metoder

  Materiale og metoder

  Våren 2001 sendte styret i Norsk forening for intervensjonsradiologi ut et spørreskjema til samtlige røntgenavdelinger i Norge, basert på oversikten over norske sykehus i Legeforeningens årbok – totalt 58 skjemaer. Skjemaene ble ikke sendt til private røntgeninstitutter, da det vanligvis ikke utføres slike prosedyrer ved disse. Vi bad om en oversikt over avdelingenes intervensjonsradiologiske aktivitet for året 2000.

  Skjemaet angav prosedyretype ut fra hovedgruppene vaskulær intervensjon og ikke-vaskulær intervensjon. Innenfor hver hovedgruppe var det spesifisert 10 – 20 enkeltprosedyrer hvor vi ønsket oppgitt totalt antall slike prosedyrer utført i 2000. Alt fra enkle biopsier til mer komplekse prosedyrer som aortagraftstentinnleggelse ble definert som intervensjonsradiologi (ramme 1).

  Ramme 1

  Disse intervensjonsprosedyrene inngikk i registreringen

  • Vaskulær intervensjon

   Aorta stentgraft

   Aorta PTA/stent

   Nyrearterier PTA/stent

   Perifere arterier PTA/stent

   A. subclavia PTA/stent

   Carotis PTA/stent

   Andre arterier PTA/stent

   Trombolytisk behandling nativ arterie

   Trombolytisk behandling graft

   Aspirasjon og trombektomi

   Embolisering av blødning

   Embolisering av tumor

   Embolisering av varikocele

   Embolisering av AV-malformasjon

   Embolisering av aneurisme

   Venøs trombolyse

   Venøs stent

   Endovaskulær behandling av dialysefistel

   Fjerning av vaskulære fremmedlegemer

  • Ikke-vaskulær intervensjon

   Pyelostomi

   Ureterstent

   Galleblærepunksjon

   Galleblæredrenasje

   Gallegangsdrenasje

   Gallegangsstent

   Abscesspunksjon

   Abscessdrenasje

   Annen punksjon

   Annen drenasje

   Biopsier

   Gastrointestinal intervensjon

   Annen intervensjon

  Initialt holdt vi kardiologisk/koronar og nevroradiologisk intervensjon utenfor. På et senere tidspunkt fikk vi imidlertid tilbakemelding fra det nevroradiologiske miljøet, som mente dette var uheldig. Høsten 2001 ble det derfor sendt ut en tilleggsforespørsel til de sentre i Norge som utfører nevroradiologiske intervensjonsprosedyrer (fem avdelinger). Her kartla vi antall utførte emboliseringer av sentralnervøse aneurismer og andre emboliseringer i sentralnervesystemet. Koronar intervensjon er fortsatt ikke tatt med i registreringen.

  Resultater

  Resultater

  De fleste røntgenavdelinger i Norge har datasystemer for registrering av prosedyrer og undersøkelser. Det varierer imidlertid hvor lett det er å hente ut tall om enkeltundersøkelser fra slike systemer. Etter en del purringer hadde vi ved registreringens avslutning kommet opp i en svarprosent på 75 (14 avdelinger av 58 har ikke svart). Med unntak av to sentralsykehus har alle enheter fra sentralsykehus og oppover, svart.

  Av de 44 sykehus som svarte, oppgav 33 (75 %) at det ble utført intervensjonsradiologiske inngrep ut fra vår definisjon i skjemaet (tab 1, tab 2). Totalt var dette 18 135 inngrep. Ved 19 sykehus ble det gjort intervensjon i blodkar, totalt 3 450 prosedyrer. I denne perioden ble det utført 14 708 ikke-vaskulære intervensjonsradiologiske inngrep. Embolisering av aneurismer og andre lesjoner i sentralnervesystemet ble utført ved tre sykehus. Tabell 1 og tabell 2 viser også hvor mange sykehus i Norge som utfører de forskjellige prosedyrer og hvordan de forskjellige fordeler seg på sykehuskategori. Som det fremgår av disse to tabellene gjøres en betydelig andel av prosedyrene ved mindre sykehus. Intervensjonsradiologiske prosedyrer er altså et viktig bidrag til pasientbehandlingen ved alle kategorier sykehus i Norge. Videre ser man at mer spesialiserte funksjoner, f.eks. aortagraftstentinnsetting og PTA av nyrearterier, i hovedsak finnes ved de største sykehusene.

  Tabell 1

  Totalt antall vaskulære prosedyrer utført og fordelingen av disse på sykehuskategori. Tabellen viser også antall sykehus som utfører de angitte inngrepene

  Vaskulær intervensjon

  Totalt antall

  Region-sykehus

  Sentral-sykehus

  Lokalsykehus

  Antall sykehus

  Aorta stentgraft

  98

  98

  0

  0

  5

  Aorta PTA/stent

  45

  37

  7

  1

  9

  Nyrearterier PTA/stent

  144

  130

  12

  2

  10

  Perifere arterier PTA/stent

  2 127

  1 212

  739

  176

  19

  A. subclavia PTA/stent

  21

  19

  2

  0

  6

  Carotis PTA/stent

  12

  12

  0

  0

  3

  Andre arterier PTA/stent

  12

  7

  5

  0

  6

  Trombolytisk behandling av arterie

  308

  208

  89

  11

  14

  Aspirasjon og trombektomi

  35

  30

  3

  2

  5

  Emboliseringer (unntatt i hjernen)

  242

  233

  7

  2

  13

  Embolisering aneurismer i hjernen

  156

  156

  0

  0

  3

  Annen embolisering i hjernen

  77

  77

  0

  0

  1

  Trombolytisk behandling av vene

  84

  58

  2

  1

  8

  Venøs stent

  23

  21

  2

  0

  7

  Behandling av dialysefistel

  48

  33

  15

  0

  7

  Fjerning av vaskulære fremmedlegemer

  18

  18

  0

  0

  3

  Totalt

  3 450

  2 349

  883

  195

  Tabell 2

  Totalt antall ikke-vaskulære prosedyrer utført og fordelingen av disse på sykehuskategori. Tabellen viser også antall sykehus som utfører de angitte inngrepene

  Ikke-vaskulær intervensjon

  Totalt antall

  Region-sykehus

  Sentral-sykehus

  Lokalsykehus

  Antall sykehus

  Pyelostomi

  1 271

  544

  549

  178

  29

  Ureterstent

  169

  90

  45

  34

  17

  Galleblærepunksjon og -drenasje

  133

  74

  45

  14

  15

  Gallegangsdrenasje

  167

  67

  72

  28

  20

  Gallegangsstent

  146

  71

  62

  13

  16

  Abscesspunksjon og drenasje

  1 735

  1 065

  570

  100

  23

  Annen punksjon og drenasje

  5 152

  3 785

  930

  437

  25

  Biopsier

  6 800

  3 747

  2 098

  955

  30

  Gastrointestinal intervensjon

  71

  29

  19

  23

  6

  Annen intervensjon

  157

  66

  8

  3

  9

  Totalt

  15 801

  9 538

  4 398

    1 785

  Diskusjon

  Diskusjon

  Det foreligger ingen entydig standard for hvordan slike prosedyrer skal registreres og telles. Sykehusenes registreringssystemer er i stor grad rettet inn mot økonomiske forhold; dataene brukes for å dokumentere aktivitet med tanke på trygderefusjon og andre økonomiske kompensasjoner. Ettersom det ikke finnes noen nasjonal enighet om hvordan slike prosedyrer skal telles, kan for eksempel et inngrep som registreres som én prosedyre ved ett sykehus, bli registrert som to separate ved et annet. Dette gjør det vanskelig å bruke disse dataene for å sammenlikne aktiviteten ved de enkelte sykehus direkte.

  Videre knytter det seg en del usikkerhet til tallene generelt på grunn av den relativt lave svarprosenten (75 %). Registreringen av intervensjonsprosedyrer gir likevel et brukbart inntrykk av det totale omfanget av slike prosedyrer utført i Norge i 2000. Man får også et bilde av omfanget av de forskjellige enkeltprosedyrer og innen hvilke sykehuskategorier disse utføres. Vi mener fordelingen av aktiviteter på de forskjellige sykehus i hovedsak er riktig. Prosedyrer som utføres i et lite antall, bør sentraliseres slik at de som utfører inngrepene kan opparbeide seg de nødvendige ferdigheter.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Det store flertall av norske røntgenavdelinger utfører intervensjonsradiologiske inngrep. Det totale antall slike inngrep utført i Norge i 2000 er stort – rundt 20 000. Det er imidlertid stor variasjon i hyppigheten av de forskjellige prosedyrer, det varierer fra 12 stentinger av a. carotis til nesten 7 000 biopsier. Vi tror denne typen inngrep er viktige i den daglige kliniske virksomheten ved norske sykehus, og betydningen av slike inngrep vil nok øke i fremtiden.

  Det er ønskelig at det utvikles en nasjonal standard for registrering av intervensjonsradiologiske prosedyrer, slik at man i fremtiden kan fremskaffe mer detaljerte data om aktiviteten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media