Tiazider i blodtrykksbehandlingen

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ingrid Os & Ingrid Toft polemiserer i Tidsskriftet nr. 15/2003 (1) mot Atle Fretheims dokumentasjon for å anbefale tiazider som førstevalg i behandlingen av hypertensjon (2). På tross av solid dokumentasjon har tiaziddiuretika tapt marked til fordel for mer kostbar og noen ganger udokumentert antihypertensiv behandling i Norge. Vi mener det er kritikkverdig at norske hypertensiologer har bidratt til en slik utvikling.

  Vi er enige med Os & Toft i at tiazider brukes for lite i hypertensjonsbehandlingen i Norge, og at tiazider (eller andre diuretika) bør inngå i kombinasjonsbehandling. Vi deler også forfatternes intensjon om at pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom må behandles adekvat. Vi stiller oss imidlertid undrende til det vi oppfatter som selektiv sitatkunst i kommentarartikkelen. Vi kan heller ikke forstå hvorfor Os & Toft blander sammen begrepene førstevalg med monoterapi. Fretheim anbefaler tiazider som førstevalgsbehandling, ikke som monoterapi (2).

  Tiazider i lav dose er i liten grad forbundet med metabolske bivirkninger (3). Tiazider tolereres godt, og sammenliknet med andre antihypertensiver er det en høy grad av langtidsetterlevelse med slik behandling (4). Tiazider kan også måle seg med de nyere antihypertensiver hva gjelder effekt på harde endepunkter.

  I stedet for å legge for mye vekt på oppnåelse av et bestemt målblodtrykk, slik Os & Toft gjør, bør vi se på pasientens totale risikostatus. Andre intervensjoner med dokumentert effekt på harde endepunkter bør da iverksettes. Helsepersonellloven hjemler at leger iverksetter slike behandlinger ut fra en vurdering av kostnadseffektivitet, slik retningslinjene fra Norsk selskap for allmennmedisin legger opp til (5).

  Ingrid Os oppgir at hun har mottatt reisestøtte til kongresser, at hun har deltatt i studier og mottatt honorar for foredrag fra flere farmasøytiske firmaer (1). Hvis interessekonflikt er til stede, stilles det særlige krav om saklighet og kritisk vurderingsevne. Vi mener at deler av Os & Tofts artikkel ikke tilfredsstiller slike krav.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media