Er transkutan elektrisk nervestimulering alternativ behandling?

Anne Grethe Paulsberg, Sara Maria Allen Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 5/2003 var det flere artikler om bruk av alternativ behandling i norske sykehus. Ingen av forfatterne hadde noen klar definisjon på hva de mener med alternativ behandling, men i artikkelen Bruk avalternativmedisinsk behandling ved norske sykehus (1) var transkutan nervestimulering nevnt. Vi regner med at forfatterne mener transkutan elektrisk nervestimulering(TENS).

Teorien bak virkningsmekanismene ved transkutan elektrisk nervestimuleringer bygd på nevrofysiologiske forklaringsmodeller med bakgrunn i vestlig medisin. Metoden har vært brukt i smertebehandling siden Melzack & Wall publiserte «the gate control theory» i 1965. Dette gav et teorigrunnlag som bidrog til å forklare hvordan transkutan elektrisk nervestimuleringfungerer som smertelindring. I Norge har behandlingen vært brukt i ca. 20 år. Det er de siste årene gjort en mengde studier som dokumenterer effekt av behandlingen, og at kostnadene til analgetika reduseres betydelig ved bruk av transkutan elektrisk nervestimulering(2). I Textbook of Pain av Wall & Melzack (3) har metoden fått en betydelig plass. Her beskrives virkningsmekanismer, apparatets funksjon og bruken ved forskjellige smertetilstander, både akutte og kroniske.

I boken Nociceptiv och neurogen smärta (4) av Per Hansson, som er dosent i fysiologi og universitetslektor i klinisk smerteforskning ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm, står det under kapitlet Behandlingsstrategier vid kronisk neurogen smärta: «Perifer sensorisk retning med hjälp av elektrisk (TENS) eller mekanisk (vibration) stimulering, för att aktivera endogena smärtlindrande mekanismer, får anses vara förstahandsbehandling vid perifera neurogena smärttillstånd…» Han sier videre at transkutan elektrisk nervestimuleringbør prøves hos alle pasienter med nevrogene smerter, både sentrale og perifere.

Studier har vist at transkutan elektrisk nervestimuleringhar god effekt mot smerter, forebygger atrofi ved immobilisering, bedrer perifer sirkulasjon og demper kløe og spasmer (5).

Mange har beskrevet manglende effekt. Det kan skyldes begrenset kunnskap hos helsepersonell og dermed manglende informasjon og opplæring av pasienten. Transkutan elektrisk nervestimuleringbrukes i smerteklinikker, i sykehus og på fysikalske institutter landet rundt. Riktig brukt har behandlingen som oftest effekt og er så å si uten bivirkninger.

Anbefalte artikler