Landsstyret viste tegn til endringsvilje i Tromsø

Stine Bjerkestrand Nesje, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Bjørn Halvorsen oppsummerer rapporten fra Legeforeningens organisasjonsutvalg, som skal fortsette arbeidet frem til landsstyremøtet i 2003. Foto S.B. Nesje

President Hans Kristian Bakke understreker at endringsprosessene må forankres på alle nivåer i Legeforeningen. Foto T. Sundar

Legeforeningens organisasjonsutvalg ble supplert med et nytt medlem etter landsstyremøtet og teller nå ti personer. Foran: Line Kathrine Lund (Hedmark lægeforening), Irene Teslo (Yngre legers forening), Ragnhild Øydna Støen (Norsk medisinstudentforening), Magne Nylenna (utvalgssekretær). Bak: Ola Jøsendal (Hordaland legeforening), Hans-Petter Næss (Norsk overlegeforening), Bjørn Halvorsen (utvalgsleder), Henning R. Aanes (Nordland legeforening), Eirik Bø Larsen (Alment praktiserende lægers forening) og Henrik Hofgaard (spesialforeningene). Foto T. Sundar

Presidenten pekte særlig på foretaksreformen med nytt forhandlings- og lønnssystem for sykehusleger, oppfølging av fastlegereformen, ny avtalemessig tilpasning for de praktiserende spesialister og gjennomslag for lokal lønnsdannelse i KS-området.

– Med så mange endringer på så kort tid er det langt fra kjedelig å være tillitsvalgt, sa Bakke.

Ingen fasitsvar

Endringene gjorde seg gjeldende på landsstyremøtet på flere områder. Det mest merkbare var fraværet av den trykkede stemningen fra fjorårets møte i Sandefjord, men så var årets besetning også en helt annen. Halvparten av de 120 delegatene var nye i rollen (1), men fremfor alt har foreningens ledelse fått nye ansikter siden årsskiftet. Det gjelder president, generalsekretær, sentralstyre, tidsskriftredaktør og lederne i alle yrkesforeningene.

De viktigste helsepolitiske debattemnene var sykehusreformen og legenes forhold til legemiddelindustrien. Saken det likevel var knyttet mest forventninger og spenning til, var rapporten fra Legeforeningens organisasjonsutvalg.

– Legeforeningen trenger et regionalt organisasjonsnivå, fastslo Bjørn Halvorsen da han la frem rapporten fra utvalget, som ble oppnevnt da landsstyret i fjor vedtok en handlingsplan for organisasjonstilpasning.

Handlingsplanen har ført til opprettelsen av fem regionsutvalg i Legeforeningen, ett for hvert av de regionale helseforetakene. Bakgrunnen for planen var behovet for å evaluere Legeforeningens organisasjons- og forhandlingsmodell etter strukturendringene knyttet til sykehusreformen. Organisasjonsutvalget har i oppdrag å vurdere foreningens organisasjon og foreslå tilpasninger og endringer, og skal sluttføre sitt arbeid innen landsstyremøtet i 2003.

Fire prinsipper

Organisasjonsutvalgets arbeid har resultert i en delinnstilling og en progresjonsrapport som begge er lagt ut på Legeforeningens nettsider. Den viktigste konklusjonen så langt er at foretaksreformen har «fremtvunget et behov for at Legeforeningen opptrer med kraft på regionalt nivå», oppsummerte utvalgsleder Bjørn Halvorsen.

Dette har dels skjedd allerede gjennom opprettelsen av regionsutvalgene som har representanter fra fylkesavdelingene og yrkesforeningene i regionen. Et system med foretakstillitsvalgte for overleger og underordnede er i ferd med å komme på plass, og til høsten er det planer om å få til en ordning med tillitsvalgte på regionalt nivå, i tråd med utvalgets anbefalinger.

Foruten å peke på det konkrete behovet for et regionalt organisasjonsnivå, definerer utvalget fire hovedprinsipper for Legeforeningens videre arbeid med organisasjonsutvikling: forenkling, regionalisering, medisinsk fagliggjøring og økonomisk bærekraft. Dette er prinsippene som ligger til grunn for diskusjonen i progresjonsrapporten Fag og Fagforening i skjønn Forening?

Til hvert hovedprinsipp reiser utvalget en rekke spørsmål så som: Skal foreningen splittes i en fagforening og en faglig forening? Skal det opprettes noen få hovedspesialforeninger der det er obligatorisk medlemskap? Skal fylkesavdelingene være underordnet regionstyrer eller regionsutvalg? Skal antall yrkesforeninger reduseres? Hvordan skal landsstyret settes sammen for å sikre en rettferdig representasjon med en eventuell ny struktur?

Studentene får innpass

I rapporten blir det understreket at organisasjonsendringer vil innebære viktige endringer i Legeforeningens lover, regler, budsjettarbeid og bruk av sekretariatsressurser. Det blir også fremhevet at eventuelle endringer som vedtas, raskest mulig må settes i verk og at valgene straks må innrettes på den nye strukturen.

Under debatten på landsstyremøtet fikk organisasjonsutvalget ros for en spennende progresjonsrapport, men enkelte kritiske røster mente at rapporten var blodfattig og for lite konkret. Et forslag fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) om å utrede en fremtidig foreningsmodell kjennetegnet ved to likestilte hovedfunksjoner, fagutvikling og fagforeningsarbeid, ble oversendt til organisasjonsutvalget. Det mest konkrete resultatet av debatten var landsstyrets vedtak om å supplere utvalget med en representant fra Norsk medisinstudentforening (Nmf). Ragnhild Øydna Støen, nestleder i Nmf, ble enstemmig valgt.

Anbefalte artikler