Presidenten svarer:

Hans Kristian Bakke Om forfatteren
Artikkel

Fastlegeordningen innebærer at den allmennlege pasienten har valgt, har et særskilt oppfølgingsansvar for de helsetjenester som tilbys, også ved henvisning til spesialisthelsetjenesten. Allmennlegens funksjon og vurderinger skal bidra til en bedre bruk av helseressurser. Henvisningsordningen er etablert med dette formål, men må vurderes og justeres dersom den ikke fungerer etter intensjonen.

Den henvisningsordning som ble etablert sammen med fastlegeordningen, foranlediget en rekke reaksjoner fra befolkningen. Det ble reagert på at ordningen kunne innebære at pasienter under behandling i spesialisthelsetjenesten ble ”tvunget” til å skaffe henvisning og til å fornye henvisning, og at kvinner ble avskåret fra å kunne benytte den gynekolog de hadde benyttet i lengre tid. Mange av reaksjonene kunne forklares med praktisering av henvisningsordningen. Stortinget og helseministeren varslet på dette grunnlaget behov for endringer. Legeforeningen var enig i at henvisningsordningen måtte endres på noen punkter for å motvirke uheldige utslag i praktiseringen. Foreningen utarbeidet konkrete forslag til endringer som skulle ivareta allmennlegens funksjon, forsvarlig ressursbruk, befolkningens behov for tilgjengelighet og behovet for informasjonsutveksling mellom nivåene. Vi har tatt initiativ til at henvisningsordningen evalueres som en del av den øvrige evalueringen av fastlegeordningen. Legeforeningen vil også selv følge nøye at henvisningsordningen fungerer etter intensjonene.

Anbefalte artikler