Redningshelikoptertjenesten i Bodø

Pål Madsen Om forfatteren
Artikkel

Leger ved Nordland sentralsykehus presenterte i Tidsskriftet nr. 1/2002 en gjennomgang av den medisinske virksomheten knyttet til redningshelikopteret i Bodø i 11-årsperioden 1988 – 98 (1). Medisinsk nytte er ikke undersøkt, og søks- og redningsoppdrag er ikke inkludert. Medisinske utfordringer knyttet til oppdrag med redningshelikopter i Barentshavet er omtalt av Banak-miljøet i Tidsskriftet nr. 9/2001 (2).

Forfatterne fra Nordland sentralsykehus reiser spørsmål om redningshelikopteret skal være fast bemannet med anestesilege og knytter dette spørsmålet opp til en presisering av at det i første rekke er bilambulanse- og kommunehelsetjenesten som bør styrkes kompetansemessig. Her legges det opp til en kunstig konflikt mellom to gode tiltak. Operativ deltakelse i prehospital akuttmedisin kvalifiserer, og burde forplikte, anestesileger til å tilføre andre aktører akuttmedisinsk kunnskap. I Akuttmeldingen, som passerte Stortinget sommeren 2001 (3), påpekes det at luftambulansebasene bør være ”Regionale akuttmedisinske kompetansesentra”.

Bak departementets konklusjoner i Akuttmeldingen ligger en grundig analyse av luftambulansetjenestens nytteeffekt. Det heter at ”medisinsk nytte av rask prehospital spesialisert akuttmedisinsk innsats, samt hurtig transport til sykehus er etter departementets oppfatning rimelig dokumentert for store pasientgrupper”. På dette grunnlag, og for å etterleve intensjonen om en likeverdig helsetjeneste for befolkningen uansett bosted, defineres den målsetting at 90 % av landets befolkning skal nås av en legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. Vi bør alle understøtte denne målsettingen – både kompetansekravet og tidskravet.

Det er vanskelig å tenke seg at kystbefolkningen i Nordland og sjøfolk på havet utenfor kan ha et noenlunde likeverdig akuttmedisinsk tilbud uten at redningshelikopteret i Bodø fortsatt bemannes fast med anestesilege. Legen må ha samme høye beredskapsnivå som den øvrige besetning. Dette bør slås fast når Stortinget behandler Redningshelikoptermeldingen (4) denne våren.

Anbefalte artikler