COX-2-hemmere og kardiovaskulære bivirkninger

Pernille Harg, Steinar Madsen Om forfatterne
Artikkel

Cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere) og risiko for kardiovaskulære bivirkninger er kommet i søkelyset (1). Kliniske studier med COX-2-hemmere (CLASS, celecoxib sammenliknet med ibuprofen/diklofenak; og VIGOR, rofecoxib sammenliknet med naproksen) (2, 3) viser en reduksjon av gastrointestinale bivirkninger, men ingen reduksjon i antall alvorlige bivirkninger totalt (tab 1) (4). Dette skyldes bl.a. økning av kardiovaskulære bivirkninger. Sammenliknet med kontrollgrupper var det en overhyppighet av hjerteinfarkt (1). Food and Drug Administration (FDA) i USA har lagt ut omfattende informasjon om COX-2-hemmere på sin Internett-side (4), inkludert bivirkningsdata.

Tabell1 Forekomsten av alvorlige bivirkninger¹ i CLASS- og VIGOR-studiene (4)

Studie

COX-2-hemmer(%)

NSAID (%)

P-verdi

CLASS

4,3

4,2

Ikke signifikant

VIGOR

9,3

7,8

< 0,05

  • Omfatter bl.a. død, livstruende bivirkninger, vedvarende nedsatt funksjon og sykehusinnleggelse, i henhold til definisjonen til Food and Drug Administration (FDA) i USA

Det er flere forklaringer på overhyppigheten av kardiovaskulære bivirkninger (tab 2). Bare ytterligere studier vil kunne gi sikrere svar på problemet. På bakgrunn av de foreliggende data synes følgende forholdsregler å være fornuftige:

Tabell 2   Mulige forklaringer på økt forekomst av kardiovaskulære bivirkninger (1)

Mekanisme

Kommentar

COX-2-hemmere reduserer prostasyklin (PGI₂) som virker antitrombotisk og platehemmende

NSAID-preparater reduserer både tromboksan A₂ og PGI₂, slik at det er balanse mellom protrombotiske og antitrombotiske effekter

NSAID-preparater er platehemmende og gir positiv effekt, mens

Platehemming : Naproksen> lavdose acetylsalicylsyre (81 mg)> ibuprofen> diklofenak

COX-2-hemmere er nøytrale

COX-2-hemming : Diklofenak> naproksen (kan forklare forskjell mellom CLASS- og VIGOR-studiene)

COX-2-hemmere øker blodtrykket

Blodtrykksøkning (systolisk/diastolisk) i VIGOR-studien var 4,6/1,6 mm Hg med rofecoxib, mot 1,0/0,1 mm Hg med naproksen. Data fra CLASS-studien mangler

  • – Hos pasienter med kjent arteriosklerose bør lavdose acetylsalisylsyre (75 mg) overveies sammen med COX-2-hemmer, alternativt et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID-preparat) alene. Paracetamol er også et godt alternativ for noen pasienter.

  • – Laveste effektive dose av COX-2-hemmere bør brukes

  • – Alle pasienter bør følges opp for risikofaktorer (f.eks. blodtrykk, blodlipider og blodglukose)

Norske leger oppfordres til å melde til Statens legemiddelverk alle tilfeller hvor COX-2-hemmere er assosiert med tromboemboliske tilstander.

Anbefalte artikler