Pernille Harg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pernille Harg

Pernille Harg, Synne Sandbu
03.01.2008
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) og Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) har inngått et formelt samarbeid om vaksinebivirkninger. Hensikten er å gjøre melding av slike...
Linda Amundstuen Reppe, Hanne Stenberg-Nilsen, Pernille Harg, Anne Bee Hegge, Anna Karine Lillefloth, Ingebjørg Buajordet
04.12.2008
I kliniske studier før markedsføring av legemidler er antall pasienter få, og studiepopulasjonene er nøye selektert og homogene. Vanligvis er det ikke mulig å oppdage alle sjeldne bivirkninger i...
Pernille Harg
02.11.2006
Ja, man kan stole på Statens legemiddelverk, men dessverre kan vi også overse mindre feil. Legemiddelverket benytter følgende beskrivelse av frekvens på bivirkninger: Svært vanlige (> 1/10)...
Pernille Harg, Harald Lislevand, Ingebjørg Buajordet, Steinar Madsen
06.02.2003
Legemiddelovervåking har et bredere perspektiv enn bivirkninger (ramme) ( 1 , 2 ). Selv om en bivirkning (eller andre uheldige sider ved et legemiddel) er kjent, er problemet ofte ikke løst. Det er...
Pernille Harg, Steinar Madsen
10.01.2002
Vår korte kommentar bygger på artikkelen til Mukherjee og medarbeidere (1) og de originale publikasjonene (2, 3), samt tilleggsdata som er mindre kjent (4). Vi summerer kort følgende: I både CLASS-...
Pernille Harg, Steinar Madsen, Jan Peder Amlie
10.10.2001
Ibutilid brukes for å konvertere atrieflutter og atrieflimmer til sinusrytme. Studier viser at ibutilid er et relativt effektivt middel (1, 2). Ibutilid er mest virksomt ved atrieflutter, noe mindre...
Pernille Harg, Steinar Madsen
10.11.2001
Cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere) og risiko for kardiovaskulære bivirkninger er kommet i søkelyset (1). Kliniske studier med COX-2-hemmere (CLASS, celecoxib sammenliknet med ibuprofen/...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
02.09.2014
Uheldige følger av legemiddelbruk har mange årsaker. Tidligere brukte vi en snever definisjon av bivirkning: En hendelse som var utløst av et legemiddel brukt på riktig måte, med riktig dose og...
Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen, Steinar Madsen
29.04.2014
Antallet pasienter som brukte nye blodfortynnende legemidler økte voldsomt i 2013. Som forventet økte også antallet bivirkningsmeldinger. Kan vi ut fra bivirkningsmeldingene trekke noen slutninger om...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
01.07.2014
Vi er ikke enige i Jacobsens synspunkt på hva «bivirkninger» innebærer. En av de viktige endringene på bivirkningsområdet de siste årene er innføringen av det vi kaller det «utvidete...
Kamilla Fjermeros, Maren C. Frogner Werner, Pernille Harg, Hilde Samdal, Lars Slørdal, Olav Spigset
24.03.2015
Legemiddelbivirkninger fører ofte til plager og ubehag hos pasientene, og noen ganger til sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død. En metaanalyse fra 2008 basert på internasjonale data viste at 6,...
Olav Spigset, Hilde Samdal, Pernille Harg, Maren C. Frogner Werner, Kamilla Fjermeros
11.08.2015
Det finnes ulike synspunkter på hva som bør innbefattes i begrepet «legemiddelbivirkning». Dette har imidlertid ingen betydning for hvordan vår studie ( 1 ) ble designet og fortolket. Utgangspunktet...