L.E. Hanssen svarer:

Lars E. Hanssen Om forfatteren
Artikkel

Nils Carl Lønberg tar opp et viktig tema når han etterlyser fullføringen av arbeidet med ny dødsattest. Etter en omfattende høringsrunde av Helsetilsynets rapport høsten 2000 ble det reist mange spørsmål og kommentarer til rapportens innhold. På denne tiden var også Ot.prp. nr. 5 (1999 – 2000) ”Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger” (helseregisterloven) fremlagt, og Sosial- og helsedepartementet varslet samtidig igangsetting av arbeid med en egen forskrift for Dødsårsaksregisteret. Helseregisterloven ble vedtatt i mai 2001 og trer i kraft 1.1. 2002, mens utkast til forskrift er sendt til høring med frist 1.10. 2001.

Det er flere punkter i Helsetilsynets utkast til ny dødsattest og fremsending av denne som blir berørt av forskriften for Dødsårsaksregisteret, og som derfor har ført til forsinkelse i vårt arbeid. Nedenfor nevnes spesielt to punkter som fortsatt krever avklaringer i gjeldende regelverk:

  • – Helsetilsynet har foreslått at det skal innføres en plikt for leger til å syne lik. Dette forutsetter nødvendige endringer både i likbehandlingsloven og i helsepersonelloven og bør presiseres i forskriften.

  • – Helsetilsynet har gått inn for at fastlegen skal få tilgang til opplysninger om dødsårsak for egne pasienter, men en slik tilgang er ikke tatt med i forskriften. Vi har igjen påpekt dette som et viktig punkt i vår høringsuttalelse, både i forhold til kvalitetssikring av eget arbeid og i forhold til pårørendes rett til innsyn i opplysninger om den avdøde. Helsetilsynet er av den oppfatning at avdødes faste lege vil være den nærmeste til å informere de pårørende.

Lønberg tar også opp spørsmålet om hvorvidt leger skal ha anledning til å skrive dødsattest på nære pårørende. Dette er et spørsmål som ikke ble drøftet i Helsetilsynets rapport om ny dødsattest, men som flere høringsinstanser tok opp. I helsepersonelloven, som trådte i kraft 1.1. 2001, står det i siste setning § 15: ”Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l.” Dette betyr at det nå er lovpålagt at leger ikke har anledning til å skrive dødsattest på nære pårørende.

Som det vil fremgå av foranstående er det mange lover og forskrifter som er involvert i utstedelse og forsendelse av en dødsattest. Endring av lovverk vil måtte ta tid. Helsetilsynet tar sikte på å sluttføre prosessen med ny dødsattest når forskriften for Dødsårsaksregisteret er på plass.

Anbefalte artikler