Foretaksstrukturen på plass

Stine Bjerkestrand Nesje, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Seks foretak i Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det besluttet å etablere seks helseforetak med følgende sammensetning: Møre og Romsdal får to helseforetak. Det ene vil bestå av Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal og Fylkessjukehuset i Volda, og det andre av Fylkessjukehuset i Molde og Fylkessjukehuset i Kristiansund. I Sør-Trøndelag blir det foreløpig tre helseforetak, henholdsvis Regionsykehuset i Trondheim og Røros sykehus, Orkdal Sanitetsforenings sykehus som eget foretak og psykisk helsevern og sosiale helsetjenester i et tredje foretak. Styret har besluttet å utsette vedtak om ev. foretaksmodell for RIT 2000, inntil Sosial- og helsedepartementet har avgjort hva som blir prosjektets fremtid. I Nord-Trøndelag skal det etableres ett helseforetak, bestående av Innherred sykehus og Namdal sykehus.

Akuttmottak (AMK) og ambulansetjenesten organiseres inn under de enkelte helseforetakene, som inngår driftsavtaler på vegne av regionsforetaket. Sykehusapotekene blir organisert om ett helseforetak.

Administrasjonen i Helse Midt-Norge ligger i Stjørdal og vil antakelig omfatte 30–40 stillinger.

17 foretak i Sør

I Helse Sør er det bestemt å opprette 17 helseforetak med følgende grovstruktur: Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Statens senter for epilepsi blir egne foretak. Det samme gjelder Buskerud-sykehusene i Drammen, Hønefoss og Kongsberg samt Telemark-sykehusene i Skien, Notodden, Kragerø og Rjukan. I Vestfold skal de somatiske sykehusene og psykiatriske institusjonene organiseres i hvert sitt foretak, til sammen tre. Her går Kysthospitalet sammen med Kongsgård sykehus i Vest-Agder i ett selskap. Aust-Agder sentralsjukehus, Vest-Agder Sentralsykehus og Lister sykehus i Vest Agder blir egne foretak.

Også i dette foretaket blir sykehusapotekene organisert i ett foretak, mens ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten blir knyttet til sentralsykehusene. Helse Sør melder at administrasjonssenteret i Skien vil omfatte 30–40 stillinger.

Fem foretak i Helse Vest

Styret for Helse Vest har vedtatt å opprette fem helseforetak i regionen. Det blir helseforetak med administrasjoner i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde.

Foretaket i Haugesund vil bestå av Fylkessjukehuset i Odda, Fylkessjukehuset på Stord, Fylkessjukehuset i Haugesund og Valen sjukehus.

Foretaket i Stavanger vil inkludere alle institusjoner som per i dag er eid av Rogaland fylkeskommune, med unntak av de institusjoner som inngår i foretaket med sete i Haugesund.

Foretaket i Bergen vil inkludere alle institusjoner som per i dag er eid av Hordaland fylkeskommune, med unntak av institusjonene som inngår i foretaket med sete i Haugesund.

Foretaket i Førde vil inkludere alle institusjoner som per i dag er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Ambulansetjeneste, AMK (akuttmottak) og beredskap knyttes opp mot de aktuelle helseforetakene, mens det etableres et helseforetak for apotekene i regionen.

Det er vedtatt en foreløpig bemanningsplan for administrasjonen for Helse Vest på Forus utenfor Stavanger med totalt 24 stillinger.

Fem helseforetak også i Nord

Styret i det regionale foretaket Helse Nord har vedtatt at det skal være fem helseforetak i regionen.

Helseforetak Finnmark skal omfatte Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus, DPS Vest-Finnmark, DPS Øst-Finnmark, DPS Midt-Finnmark, Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem, BUP Kirkenes, BUP Hammerfest, BUP Alta og BUP Karasjok.

Helseforetak RiTø skal omfatte Regionsykehuset i Tromsø, Psykiatrisk senter Midt-Troms, Psykiatrisk senter Nord-Troms, BUP Tromsø, BUP Silsand, BUP Storslett, Ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø og Berglund behandlingshjem.

Helseforetak Nor-Tro vil omfatte Harstad sykehus, Narvik sykehus, Stokmarknes sykehus, BUP Sjøvegan og BUP Harstad.

Helseforetak Helgeland omfatter Rana sykehus, Vefsn sykehus og Sandnessjøen sykehus.

Foretakene i Helse Nord får hovedseter i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø og Rana. I tillegg dannes et foretak kalt Sykehusapotek Nord-Norge som omfatter Sykehusapoteket Tromsø og Sykehusapoteket Bodø.

15 foretak i Øst

Styret i det regionale foretaket Helse Øst har vedtatt at det skal være 15 foretak i regionen. Dette er en midlertidig helseforetaksstruktur, men i løpet av 2002 vil en permanent struktur bli fastlagt. Dette begrunnes i en videreføring av sikker og helsefaglig forsvarlig drift, økonomisk kontroll og fremtidig handlefrihet. Derfor er navnene på helseforetakene heller ikke klare.

De ansattes representanter i styret gikk imot at Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo (BUP Oslo), ble eget foretak.

Slik ser den foreløpige strukturen i Helse Øst ut: Sykehuset Østfold, med habiliteringstjenestene; Psykiatri Østfold med voksen-, barne- og ungdomspsykiatri; Ullevål universitetssykehus, eksklusiv de definerte kommunehelsetjenestene knyttet til: Olafiaklinikken, Senter for internasjonal helse, Vaksinasjonspoliklinikken og den kommunale legevakten; Aker sykehus, med Akuttinstitusjonen i Oslo; Sunnaas sykehus; Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo (BUP Oslo); Sentralsjukehuset i Hedmark, med Sangenhagen barnehabilitering; Kongsvinger sjukehus; Sanderud sykehus med Statens klinikk for narkomane; Sentralsykehuset i Akershus (SiA), med ambulansetjenesten i Akershus, Fagutviklingssenteret for helsepersonell, Jessheimklinikken, Lillestrømklinikken; Bærum sykehus; Ski sykehus; Blakstad sykehus, med Asker- og Bærumklinikken, Folloklinikken; Oppland sentralsykehus, inkl. avtale med Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus; sykehusapotekene i Helse Øst, med alle nåværende sykehusapotek i regionen.

Styret går inn for at Tynset sjukehus overføres til Helse Midt-Norge innen 1.1. 2002. Dersom det ikke kan skje, etableres Tynset sjukehus midlertidig som et eget helseforetak.

Anbefalte artikler