Statens luftambulanse og ”luftens leger”

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det vises til artikkelen Luftens leger føler seg skviset (1) i nr. 10/2001. Rikstrygdeverket vil be om spalteplass for en liten redegjørelse.

  Driftsansvaret for Statens luftambulansetjeneste er delt mellom Rikstrygdeverket, som har ansvaret for transporttjenesten, og fylkeskommunene, som har ansvaret for den medisinske tjenesten. Rikstrygdeverket utøver den operative del av transportansvaret gjennom kontrakter med fly- og helikopterselskaper, mens fylkeskommunen enten ivaretar sitt medisinske driftsansvar gjennom egne ansatte eller ved å kontrahere tjenester fra private helseforetak.

  Når det gjelder transporttjenesten, er Rikstrygdeverket underlagt de normale statlige regler når det gjelder tilbudsinnhenting, objektiv tilbudsvurdering, kontraktsinngåelse etc. Fly- og helikopterkontraktene for den samlede luftambulansetjeneste, i alt 11 helikopterbaser og sju flybaser, utgår i løpet av første halvår 2001. Rikstrygdeverket inviterte derfor våren 2000 interesserte luftfartsselskaper innenfor EØS-området til å inngi tilbud på en ny kontraktsperiode frem til 31.12. 2004, med mulighet for forlengelse frem til 31.12. 2007. Innkomne tilbud ble vurdert i samsvar med foreliggende regelverk, og kontrakter ble inngått på grunnlag av de fastsatte tildelingskriterier. Disse kriteriene var utarbeidet i samråd med medisinsk personell og hadde vært på høring hos samtlige fylkeskommuner.

  Det er ikke riktig at ”Rikstrygdeverket legger vekt på å spare penger, uten å ta tilstrekkelig hensyn til arbeidstidsordninger, lokalkunnskap og medisinsk kvalitet”, slik det hevdes i artikkelen. All virksomhet skal foregå i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Luftfartstilsynet, Arbeidstilsynet og Statens helsetilsyn har det formelle ansvaret for å føre tilsyn med dette. I tillegg følger Rikstrygdeverket selv opp alle forhold som kan ha betydning for den transportmessige sikkerheten til de involverte, dvs. både flyoperativt personell, medisinsk personell og pasienter.

  Rikstrygdeverket får sine budsjettrammer fra Storting og regjering. Det er Rikstrygdeverkets plikt å sørge for et helhetlig, landsdekkende luftambulansesystem, i samsvar med spesifiserte krav til bl.a. kvalitet og sikkerhet.

  Det har gjennom en årrekke vært et, etter vår vurdering, godt samarbeidsforhold mellom leger, flysykepleiere og Rikstrygdeverket. Rikstrygdeverket er innstilt på å videreføre og videreutvikle dette samarbeidet, til beste for både pasientene og det personellet som deltar i Statens luftambulansetjeneste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media