Bruk av paracetamol til barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Anbefalt startdose av paracetamol til barn er opptil 20 mg/kg, etterfulgt av 10 – 15 mg/kg inntil hver 6. time ved alle administrasjonsformer. Premature og nyfødte har imidlertid redusert evne til å skille ut paracetamol, og biotilgjengeligheten av stikkpiller er høy. Hos premature og i neonatalperioden anbefales det derfor at doseringsintervallet økes. I den første tiden etter neonatalperioden blir doseringen gradvis lik doseringen til voksne. Ved bruk av stikkpiller må dosen økes for å få effekt. Barn har større kapasitet enn voksne til å eliminere paracetamol gjennom kobling til sulfat. Det kan være noe av årsaken til at barn ser ut til å være mindre utsatt for paracetamoltoksisitet enn voksne. Paracetamol er det mest brukte febernedsettende og smertestillende medikamentet til barn. Medikamentets egenskaper og farmakokinetikk er omtalt i en tidligere artikkel i spalten Legemidler i praksis (1). Denne artikkelen omtaler spesielle forhold når det gjelder bruken av medikamentet til barn. Til smertelindring hos barn har det tradisjonelt vært anbefalt en startdose på 15 – 20 mg/kg, etterfulgt av 10 – 15 mg/kg inntil hver 6. time ved alle administrasjonsformer (2). En slik anbefaling har imidlertid ikke tatt hensyn variasjon i biotilgjengelighet og endringer i farmakokinetikken med økende alder.

  Artikkel
  Absorpsjon

  Absorpsjon

  Etter oral dosering absorberes paracetamol fullstendig fra tarmen, men pga. førstepassasjeeliminasjon i tarmveggen og i leveren når kun 80 % systemisk sirkulasjon. Absorpsjonen ved rektal administrasjon, spesielt ved bruk av stikkpiller, er variabel og avhengig av alder. Biotilgjengeligheten er den samme ved oral og rektal administrasjon hos premature og neonatale, mens den er lavere ved rektal administrasjon hos eldre barn (og voksne). Biotilgjengeligheten av paracetamol stikkpiller er i gjennomsnitt kun halvparten av den orale biotilgjengeligheten hos eldre barn, men den er svært variabel, og enkelte barn absorberer paracetamol fra stikkpiller godt (3, 4). Dette betyr at hos neonatale (alder< 1 md.) når en større del av dosen systemisk sirkulasjon og gir effekt (3, 5) og at effekten av konvensjonell dosering med stikkpiller på 20 mg/kg rektalt blir dårlig etter neonatalperioden (6). Dosen ved bruk av stikkpiller er derfor lavere hos de minste barna sammenliknet med eldre barn og voksne (tab 1). Maksimal serumkonsentrasjon kommer senere etter rektal enn etter oral administrasjon i alle aldersgrupper og er høyest hos de aller yngste (7).

  Tabell 1  

  Doseringsforslag (mg/kg) for paracetamol til barn i ulike aldersgrupper

  Oral administrasjon

  Rektal administrasjon

  Alder

  Bolusdose (mg/kg)

  Vedlikeholdsdose (mg/kg)

  Intervall (timer)

  Bolus dose (mg/kg)

  Vedlikeholdsdose (mg/kg)

  Intervall (timer)

  Prematur 20

  20

  20

  12

  20

  20

  12

  0 – 3 md. 20

  20

  15 – 20

   8

  30

  20

  12

  > 3 md. 20

  20

  15

  (4 –) 6

  40¹

  20¹

   6

  • Stikkpiller bør brukes i så kort tid som mulig. De anbefalte dosene er potensielt toksiske, idet man kan tenkes å få toksiske konsentrasjoner hos barn som av en eller annen grunn absorberer paracetamol i betydelig høyere grad enn det som er vanlig

  Farmakokinetikk (fig 1)

  Farmakokinetikk (fig 1)

  Nyfødte har et umodent glukuronideringssystem, mens kapasiteten for binding til sulfat er større og er den viktigste utskillingsveien, noe som varer helt opp til 9 – 12 års alder (7, 8). Cytokrom P-450 (CYP)-systemet metaboliserer paracetamol til den meget reaktive metabolitten NAPQI (N-acetyl-P-benzoquinoneimin), som er ansvarlig for paracetamolets toksisitet. CYP-systemet er umodent og har lavere aktivitet hos nyfødte enn hos eldre barn og voksne (7). Aktiviteten i dette enzymsystemet øker gradvis første leveår, og vil ved ett års alder ha nådd samme aktivitet som hos voksne. Både hos barn og voksne utskilles kun en liten del (< 5 %) uomdannet. Halveringstiden for paracetamol er lengre hos barn enn hos voksne. For tidlig fødte har en halveringstid på 5 – 11 timer og hos neonatale er den på 4 – 10 timer, sammenliknet med rundt to timer for voksne (5, 7). Clearance er lavere hos neonatale, 4,5 l/time, sammenliknet med 14 l/time hos voksne (9). Dette gjør at doseringsintervallet må økes hos de minste barna for å unngå akkumulasjon (7).

  Effekt og dosering (tab 1)

  Effekt og dosering (tab 1)

  Ved tonsillektomier er det vist at man får tilfredsstillende smertestillende effekt hos 50 % av barna ved en serumkonsentrasjon på 30 µmol/l. Denne andelen økte noe ved en konsentrasjon på opptil 65 µmol/l, mens effekten ikke øker nevneverdig når serumkonsentrasjonen kommer over 65 µmol/l (10, 11). Det ser derfor ut som at nedre effektive serumkonsentrasjon ligger i området 30 – 65 µmol/l. Man kommer over nedre effektive serumkonsentrasjon med en oral bolusdose på 20 mg/kg (11) (tab 1). Vedlikeholdsdosen for premature er 20 mg/kg hver 12. time. For barn i alderen 0 – 3 måneder (dvs. i neonatalperioden og den første tiden etter denne) er vedlikeholdsdosen 15 – 20 mg/kg hver 8. time og for barn eldre enn tre måneder er den 15 mg/kg hver 6. time (unntaksvis hver 4. time). For å få rask effekt kan medikamentet tas som brusetablett eller mikstur. Brusetabletter inneholder imidlertid mye natrium, noe som kan være uheldig for de aller minste. Effektiv bolusdose når man gir stikkpiller er for premature 20 mg/kg, for barn i alderen 0 – 3 måneder er 30 mg/kg og for barn eldre enn tre måneder er 40 mg/kg. Vedlikeholdsdosen er 20 mg/kg, med doseringsintervall for premature barn i alderen 0 – 3 måneder er på 12 timer og for barn eldre enn tre måneder på seks timer.

  Bivirkninger og toksisitet

  Bivirkninger og toksisitet

  Spalten er redigert av Olav Spigset i samarbeid med Avdeling for legemidler ved Regionsykehuset i Trondheim og de øvrige klinisk farmakologiske miljøene i Norge

  Paracetamol er generelt sett et trygt medikament brukt til barn, men man skal være oppmerksom på faktorene som kan øke toksisitetsfaren. Flere faktorer kan bidra til at barn er mindre utsatt for lever- og nyreskader utløst av paracetamol enn voksne, slik som et umodent CYP-system og større kapasitet til å skille ut paracetamol som sulfat (fig 1) (7). Mekanismen bak paracetamolets toksisitet er den samme for barn som for voksne, der metabolitten NAPQI er det toksiske metabolske produkt. Et adekvat glutationlager er nødvendig for å kunne ta hånd om den toksiske metabolitten, og toksiske effekter kan inntreffe hvis ikke glutationlageret er stort nok. Barn har normalt en større evne til nysyntese av glutation enn voksne, men celleskade kan skje hvis det dannes uvanlig store mengder NAPQI, som ved leverenzyminduksjon (for eksempel ved bruk av antiepileptika eller rifampicin). Det kan også skje ved sykdomstilstander der det er lavt glutationlager, som ved avansert leversvikt eller alvorlig underernæring (11). Likeledes kan den normale metabolismen av paracetamol med kobling til sulfat og glukuronsyre være forstyrret hos underernærte, dehydrerte og svært syke barn, og dette, kombinert med et lavt glutationlager, kan utløse leversvikt ved gjentatt bruk av høye paracetamoldoser. I slike tilfeller må man redusere døgndosen eller bruke andre smertestillende medikamenter. Ved enkeltinntak på 120 mg/kg eller mer er det fare for akutt leversvikt. Toksisitetsfaren ved bruk av paracetamol over tid er dårlig dokumentert hos barn, og den maksimale døgndosen angis noe forskjellig. De fleste angir en maksimal døgndose på 75 – 90 mg/kg/døgn (11). Ved akutte tilstander kan man dosere noe høy

  ere enn ved kronisk bruk. Ved den anbefalte perorale doseringen vil man holde seg innenfor denne grensen. Ved bruk av stikkpiller i effektiv dosering vil man pga. variabel rektal absorpsjon kunne komme opp i en potensielt toksisk konsentrasjon hos dem med spesielt god absorpsjon. Pga. den variable absorpsjonen bør man bruke stikkpiller i så kort tid som mulig, med mindre man ved konsentrasjonsmålinger kan vise at man ikke kommer opp i toksiske nivåer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media