Abortnemndene og geografiske forskjeller

Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim Om forfatterne
Artikkel

Geir Sverre Braut & Annevig Ebbe reiser i Tidsskriftet nr. 4/2001 (1) viktige spørsmål til vår artikkel om geografiske forskjeller i forekomsten av senaborter (2). Vi er enige i at det, ut fra vår artikkel, ikke er mulig å trekke generelle slutninger om streng eller liberal tolking av abortloven i regioner i Norge. Artikkelen sier bare noe om perioden 1996 – 97. Vi synes det er relativt uinteressant hvilke regioner som skiller seg ut. Men studien gir grunn til å tro at det finnes forskjeller i abortnemndenes praksis. Braut & Ebbes andre viktige poeng er at det er mulig at kvinners begrunnelse for å begjære abort er forskjellig i ulike regioner, og at forskjeller i andelen som får avslag kan være berettiget. Dette har ikke vært mulig å studere. Slik de standardiserte abortjournalene i dag føres, er det ikke mulig å vite om det er forskjeller i begrunnelse eller forskjeller i nemndenes vurdering som er årsak til at ulik andel får avslag. Dette er etter vår mening et problem, og gjør overvåking av abortnemndenes praksis vanskelig. Det er generelt vanskelig å overvåke praktiseringen av en lov. Men det må være viktig for et samfunn som har likhet for loven som ideal å utvikle verktøy for å overvåke om idealet etterleves. Det er særlig når ulikheter i praksis er dokumentert at det blir tydelig hvor viktig det er å diskutere hvilke etiske vurderinger som bør ligge til grunn for et vedtak.

Anbefalte artikler