Upraktiske retningslinjer?

Oddbjørn Brubakk, Bjørn Myrvang Om forfatterne
Artikkel

Vi viser til innlegg under Rett og urett i Tidsskriftet nr. 22/2000 med overskriften Folketrygden dekker nå hepatitt A-vaksine til utsatte grupper(1). Innlegget er basert på retningslinjer gitt av Sosial- og helsedepartementet 19. mai 2000. Det nye er at flere grupper enn tidligere er berettiget til gratis hepatitt A-vaksine, og det har vi ingen innvendinger mot. Men vi reagerer på hvordan man har bestemt at retningslinjene skal gjennomføres. Ifølge Preben Aavitsland skal ”vaksine rekvireres av lege på blå resept eller eget ark og utleveres av Folkehelsa, som foretar en nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med retningslinjene”.

Bestemmelsen ovenfor må forstås dit hen at hver enkelt lege skal rekvirere vaksine til hver enkelt person fra Folkehelsa. Dette er tungvint og upraktisk rekvireringsmåte. De fleste som trenger hepatitt A-vaksine, skal vanligvis ha vaksinen umiddelbart, og da bør vi ha en strømlinjeformet ordning som gjør at den som skal ha vaksinen, raskt kan få tak i den.

Det andre vi reagerer på, er at Folkehelsa i hvert enkelt tilfelle skal vurdere om indikasjonen er i samsvar med retningslinjene. Vi skjønner ikke hvorfor Folkehelsa skal spille en slik kontrollrolle. Departementet har listet opp fire grupper – stoffmisbrukere, blødere, pasienter med kronisk leversykdom og særlig smitteutsatte grupper – som har rett til gratis hepatitt A-vaksine. Og så legger man opp til at en eller annen person ved Folkehelsa, før vaksinen utleveres, skal kontrollere at legene har forstått hvilke fire grupper det dreier seg om. At personen det gjelder tilhører en av de utvalgte gruppene, har man selvsagt ingen mulighet til å kontrollere.

De som står bak disse retningslinjene kan ikke ha innsikt i hvordan den travle hverdag arter seg for leger i allmennpraksis og ved sykehus. I bestemmelsen ligger også en mistillit til leger som tar hånd om pasienter med stoffmisbruk, blødersykdom og kronisk leversykdom. Man har laget et tungvint og byråkratisk opplegg som vi mener bør endres.

Retningslinjene bør derfor umiddelbart forenkles slik at personer som tilhører de grupper som skal har rett til gratis hepatitt A-vaksine, av legen får utskrevet vaksinen på blåresept, med henvising til § 4, pkt.3. Vaksinen hentes deretter på apoteket. Vil man absolutt ha et kontrollsystem, kan man bestemme at apotekene videresender reseptene til Folkehelsa etter ekspedering, dersom loven gir anledning til det.

Anbefalte artikler