Notiser

Einar Skoglund, Nina Husom Om forfatterne
Artikkel

Etikk i trygdemedisin

Norsk trygdemedisinsk forening har utgitt en rapport med artikler fra seminaret Etiske dilemma i trygdemedisinsk praksis, som ble arrangert i april 1999. Seminaret tok opp grunnleggende etiske spørsmål i trygdemedisinsk arbeid, blant annet hvordan pasientens egen opplevelse av sykdom og funksjonssvikt påvirker legers vurdering i trygdemedisinske saker.

I forbindelse med seminaret ble det også laget et kompendium i trygdemedisinsk etikk med artikler om politiske, moralske, juridiske og medisinske rammer for debatten om etikk i trygdemedisin.

Rapporten Etiske dilemma i trygdemedisinsk praksis koster 90 kroner og Kompendium i trygdemedisinsk etikk koster 30 kroner, porto inkludert. Å kjøpe begge heftene koster 100 kroner. Bestilles fra Hans Magnus Solli, telefaks 35 52 40 06 eller e-postadresse hmsolli@online.no

Rapportering om utdanningsvirksomheten 1999

I bestemmelsene for spesialistutdanningen § 9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å utføre årlig rapportering om utdanningsvirksomheten. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

Sekretariatet har sendt rapporteringsskjema for 1999 til utfylling og retur med ønskede vedlegg. Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at utdanningsutvalget ved alle sykehusavdelingene og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder fristene som er satt for retur av rapportene.

Rusmiddeldirektoratet skal omorganiseres

Sosial- og helsedepartementet arbeider med en omfattende omorganisering av Rusmiddeldirektoratet. Den nye organiseringen skal være klar innen utgangen av året.

Det skal opprettes et nytt institutt for forskning og dokumentasjon som skal ha ansvar for de oppgavene som i dag ligger til Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. Enkelte av Rusmiddeldirektoratets oppgaver skal overføres til det nye instituttet. For å styrke den medisinsk relaterte rusmiddelforskningen skal det opprettes en enhet ved Universitetet i Oslo som er knyttet til Senter for metadonstøttet behandling ved Ullevål Sykehus.

Forvaltningsoppgaver under alkoholloven, ansvar for oppfølging av frivillige organisasjoner og ansvar for informasjon om rusmiddelfeltet skal legges til et avgrenset direktorat for rusmiddelspørsmål. De sju regionale kompetansesentrene for rusmiddelproblemer skal få større ansvar for tiltak i sitt område.

Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa lover at forvaltningens håndtering av saker innen rusmiddelsektoren skal bli mer effektiv.

Anbefalte artikler