M. Løkeland-Stai & J. Sundby svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noreg ligg langt framme på verdsbasis når det gjeld rettar og sjansar for kvinna til å kontrollere sin eigen reproduktivitet og til å få utført ein abort. Likevel heftar det framleis mange moralske vurderingar og lodd ved seksuallivet til kvinner. Retten til abort er ein ålment akseptert rett som få ynskjer å fjerne. Fleirtalet skjønar at 16-åringar tar abort, men får problemer med å akseptere at jenter i slutten av 20-åra vel det same. Då ser ein ofte på abort som ei ”bekvemmelighetsløsning”. Ofte vert desse kvinnene sett på som egoistiske, ”karrieristiske” og lite kvinnelege. I tillegg ynskjer nokre tvungen rådgjeving. Kven kan setje seg til doms over andre menneske sine val og kalle dei ”bekvemmelighetsløsninger”? Ingen er betre skikka til å ta eit slikt val enn kvinna sjølv.

  Det finst ei rådande oppfatning om at abort er ei vanskeleg avgjerd for dei fleste kvinner, slik Hans-Johan Breidablik hevdar, men det finst ikkje undersøkingar som stadfester dette. I staden finst det undersøkingar som fortel at kvinner som tek abort ikkje har ei overopphoping av psykologiske problem, og at det vert enklare å velje å ta ein abort di fleire ein har tatt frå før. I tillegg er det undersøkingar som syner ei endring i tvilen og kjenslene kring valet om abort som har endra seg frå 1980-åra til 1990-åra og at tvilen har auka (1). Haldningane i samfunnet generelt, til abort og kvinner som tek abort, verkar inn på kor lett det er for kvinner å ta dette valet. Inntrykket er at fleire kvinner kjenner seg pålagt skuld, skam og sorg knytt til abort i dag enn for 20 år sidan.

  Eit uynskt svangerskap som gjev kvinna ei ny og ikkje alltid like enkel avgjerd å ta, kan vere eit problem for mange. Det er det ynskjeleg å gjere noko med gjennom ein betra tilgang på billeg prevensjon og naudprevensjon, men vi må også akseptere at ei mogleg løysing kan vere eit mindre sikkert prevensjonsmiddel for i etterkant å ta abort dersom det sviktar. Betra prevensjonsbruk fører i tillegg til færre fødslar i vel så stor grad som ein nedgang i aborttala (1). Moralske fordømmingar av abort og mangelen på aksept for røyndomen der abort er eit familieplanleggingsmiddel, pålegg kvinner ei ekstra byrde.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media