Hva former befolkningens oppfatninger om helse og sykdom?

Falkum E, Larsen Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningen på området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk tyngdepunkt, og tre hovedmodeller har dominert feltet: en modell basert på kognitiv utviklingspsykologi, en modell som tar utgangspunkt i personens opplevelse av kontroll og en med personens sårbarhet som kjernevariabel. De aktuelle samfunnsmessige rammefaktorene har vært mindre studert.

Med utgangspunkt i en modell som inkluderer sentrale elementer fra alle de tre ovennevnte modellene diskuterer vi i denne artikkelen hvordan endringer i sykelighet og sykdomspanorama, nettverkssvikt, opplevelse av usikkerhet og medisinens søkelys på risiko for fremtidig sykdom virker inn på befolkningens oppfatninger om helse og sykdom. Den samlede effekten av risikofokusering og sviktende sosiale nettverk synes å være den sentrale drivkraften bak innlemmelsen av nye livsområder i den medisinske sfæren.

Anbefalte artikler