Nitrogenmonoksid - en viktig mediator ved sepsis?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Overproduksjon av nitrogenmonoksid (NO) fra det induserbare isoenzymet av NO-syntase (iNOS) er i dyremodeller vist åvære en sentral mekanisme bak hypotensjon, myokarddepresjon og vaskulær hyporeaktivitet ved septisk sjokk.Lipopolysakkarider og cytokiner, som tumornekrosefaktor, interleukin-1 og interferon-g, er vistå indusere iNOS i endotel, glatte muskelceller i kar, makrofager og ulike parenkymatøse celler. Behandling med hemmereav NO-syntesen ved sepsis kan bedre hemodynamiske forhold og overlevelse i ulike dyremodeller. Kortvarig bedring avhemodynamikken hos mennesker med septisk sjokk er også påvist. En stor multisenterstudie av virkningen av å hemmeNO-syntesen ved septisk sjokk hos mennesker måtte imidlertid nylig stoppes på grunn av økt dødelighet i gruppen som blebehandlet med NO-syntasehemmeren NG-monometyl-l-arginin. I denne oversiktsartikkelenblir betydningen av NO ved sepsis og mulige behandlingsimplikasjoner diskutert. Det understrekes at mangepasientgrupper fra før har endoteldysfunksjon eller lungesykdommer som kan bidra til skadelige effekter ved systemiskhemming av NO-syntesen ved sepsis. Vi setter også søkelyset på mangelen på direkte bevis for at iNOS-ekspresjonforekommer ved septisk sjokk hos mennesker og på forskjeller mellom dyreeksperimentelle studier og studier utført påmennesker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media