Nitrogenmonoksid - en viktig mediator ved sepsis?

Kirkebøen KA, Strand ØA Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Overproduksjon av nitrogenmonoksid (NO) fra det induserbare isoenzymet av NO-syntase (iNOS) er i dyremodeller vist å være en sentral mekanisme bak hypotensjon, myokarddepresjon og vaskulær hyporeaktivitet ved septisk sjokk. Lipopolysakkarider og cytokiner, som tumornekrosefaktor, interleukin-1 og interferon-g, er vist å indusere iNOS i endotel, glatte muskelceller i kar, makrofager og ulike parenkymatøse celler. Behandling med hemmere av NO-syntesen ved sepsis kan bedre hemodynamiske forhold og overlevelse i ulike dyremodeller. Kortvarig bedring av hemodynamikken hos mennesker med septisk sjokk er også påvist. En stor multisenterstudie av virkningen av å hemme NO-syntesen ved septisk sjokk hos mennesker måtte imidlertid nylig stoppes på grunn av økt dødelighet i gruppen som ble behandlet med NO-syntasehemmeren NG-monometyl-l-arginin. I denne oversiktsartikkelen blir betydningen av NO ved sepsis og mulige behandlingsimplikasjoner diskutert. Det understrekes at mange pasientgrupper fra før har endoteldysfunksjon eller lungesykdommer som kan bidra til skadelige effekter ved systemisk hemming av NO-syntesen ved sepsis. Vi setter også søkelyset på mangelen på direkte bevis for at iNOS-ekspresjon forekommer ved septisk sjokk hos mennesker og på forskjeller mellom dyreeksperimentelle studier og studier utført på mennesker.

Anbefalte artikler