Yrkesrelaterte hudplager blant tannhelsepersonell

Morken T, Augustson T, Helland S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Yrkesrelaterte hudplager er vanlig blant ansatte i tannhelsetjenesten. Vi har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse med sikte på å undersøke forekomsten av og mulige årsaker til yrkesrelaterte hudplager blant tannhelsepersonell i Hordaland fylkeskommune.

333 av 394 ansatte (85%) besvarte spørreskjemaet. 148 av de 333 respondentene (44%) angav å ha eller å ha hatt yrkesrelaterte hudplager. Andelen var lavere blant dem med mer enn 20 års yrkeserfaring innen tannhelsetjenesten. Hos nær samtlige av dem som angav plager, involverte plagene hendene. De fleste oppgav hanskebruk i arbeidet som medvirkende årsak. Bruk av pudrede hansker gav signifikant mer plager enn bruk av pudderfrie hansker. Av øvrige faktorer ble såpe og metakrylatholdige materialer hyppigst oppgitt som årsak til plagene. Plager forårsaket av metakrylatholdige materialer forekom hyppigere hos ansatte som brukte hansker lengst i løpet av arbeidsdagen. Ni personer (3%) hadde kjent kontaktallergi eller straksallergi overfor gummistoffer, mens tre (1%) hadde kjent kontaktallergi overfor metakrylater.

Studien bekrefter at forekomsten av yrkesrelaterte hudplager hos tannhelsepersonell er vanlig. Irritative mekanismer forklarer sannsynligvis plagene hos de fleste. For kontaktallergisk eksem er trolig gummi og metakrylater de vanligste allergener. Tannhelsepersonell tilrådes å skifte til pudderfrie ikke-latekshansker og å bedre rutinene for ikke-berøringsteknikk ved håndtering av plastbaserte uherdede materialer.

Anbefalte artikler