Yrkesrelaterte hudplager blant tannhelsepersonell

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Yrkesrelaterte hudplager er vanlig blant ansatte i tannhelsetjenesten. Vi har gjennomført en spørreskjemaundersøkelsemed sikte på å undersøke forekomsten av og mulige årsaker til yrkesrelaterte hudplager blant tannhelsepersonell iHordaland fylkeskommune.

  333 av 394 ansatte (85%) besvarte spørreskjemaet. 148 av de 333 respondentene (44%) angav å ha eller å ha hattyrkesrelaterte hudplager. Andelen var lavere blant dem med mer enn 20 års yrkeserfaring innen tannhelsetjenesten. Hosnær samtlige av dem som angav plager, involverte plagene hendene. De fleste oppgav hanskebruk i arbeidet sommedvirkende årsak. Bruk av pudrede hansker gav signifikant mer plager enn bruk av pudderfrie hansker. Av øvrigefaktorer ble såpe og metakrylatholdige materialer hyppigst oppgitt som årsak til plagene. Plager forårsaket avmetakrylatholdige materialer forekom hyppigere hos ansatte som brukte hansker lengst i løpet av arbeidsdagen. Nipersoner (3%) hadde kjent kontaktallergi eller straksallergi overfor gummistoffer, mens tre (1%) hadde kjentkontaktallergi overfor metakrylater.

  Studien bekrefter at forekomsten av yrkesrelaterte hudplager hos tannhelsepersonell er vanlig. Irritative mekanismerforklarer sannsynligvis plagene hos de fleste. For kontaktallergisk eksem er trolig gummi og metakrylater de vanligsteallergener. Tannhelsepersonell tilrådes å skifte til pudderfrie ikke-latekshansker og å bedre rutinene forikke-berøringsteknikk ved håndtering av plastbaserte uherdede materialer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media