Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av mammografiscreening i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen er en analyse av første runde av mammografiscreeningen i Oslo overført på hele landet.

  Mammografiscreening av kvinner mellom 50 og 69 år ble startet i Akerhus, Hordaland, Oslo og Rogaland i 1996. Somledd i evalueringen er det gjort en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av screeningene. Basert på regnskapstall ogtidsstudier i Oslo-screeningen, kunne man regne ut kostnad per prosedyre utført. Ved å multiplisere med antallprosedyrer utført, slik screeningdatabasen viste, fant man totalkostnaden. Vi har kun beregnet kostnad frem tildiagnose, malign eller benign. Behandlingskostnader er ikke tatt med.

  Totale driftsutgifter i Oslo over to år var 12161814 kroner, kostnad per undersøkt kvinne 395 kroner og kostnad perdiagnostisert cancer 57639 kroner. Prisen per statistisk liv spart ble kalkulert til 679365 kroner, per statistiskleveår spart til 29612 kroner. Basert på oslotall vil en landsdekkende screening koste cirka 59 millioner kroner.Sammenlikning med de øvrige tre prøvefylker ble foretatt ved å sammenlikne regnskapstall direkte. Rogaland lå da 39%,Akershus 57% og Hordaland 73% over Oslo. Tar man Rogalands utgifter som representative for hva landsdekkende screeningvil koste, blir tallet ca. 83 millioner kroner, prisen for et spart liv 951098 kroner og for et spart leveår 41457kroner. En følsomhetsanalyse med et mer omfattende kostnadsbegrep viser at konklusjonen er relativt robust overforendringer i de økonomiske forutsetningene. Den avgjørende forutsetning er at vi får 30% reduksjon i dødelighet. Detteer sannsynliggjort ved at både andelen svulster mindre enn 15 mm (53%) og lymfeknutenegative (78%) er gunstigere i denorske enn i de svenske undersøkelsene (40% og 70%) hvor 30% dødelighetsreduksjon er dokumentert ved observasjon.

  Sammenliknet med beregninger som er gjort for pris på et statistisk spart liv ved trafikksikkerhetstiltak, 10millioner kroner, synes prisen for et spart liv ved mammografiscreening å være lav.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media