Kroniske korsryggssmerter hos 40-åringer i 12 norske fylker

Hoddevik GH, Selmer R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomsten av ryggsmerter er utilstrekkelig kartlagt i Norge. Kjønns- og fylkesvis fordeling av kroniske korsryggssmerter alene og sammen med smerter andre steder i muskel- og skjelettapparatet ble i denne studien undersøkt hos 40-42-åringer i 12 fylker (totalt 67338 personer) ved hjelp av spørreskjema og et kort intervju.

Gjennomsnittlig hadde 2,4% av mennene og 1,7% av kvinnene kroniske korsryggssmerter alene, mens 5,7% av mennene og 9,2% av kvinnene også hadde smerter andre steder. Korsryggssmerter alene var nokså jevnt fordelt i alle fylkene, større variasjon ble funnet i fylkesvis fordeling av personer med tilleggssmerter. Smertevarigheten varierte ikke vesentlig mellom kjønnene og fylkene, men var i gjennomsnitt to år lengre ved sammensatt smerte enn ved rene korsryggssmerter.

Redusert arbeidsevne pga. ryggplager var nokså likt fordelt mellom kjønnene i begge grupper. Flere kvinner enn menn angav at de ikke klarte sitt vanlige arbeid pga. smertene. Ca. en tredel (flere menn enn kvinner) i begge grupper hadde vært sykmeldt pga. sine smerter det siste året. Totalt mottok flere kvinner enn menn i begge grupper trygdeytelser. Personer med rene korsryggssmerter var jevnt representert i alle utdanningsgrupper og sivilstandsformer, mens personer med sammensatte smerter var overrepresentert blant dem med liten utdanning og blant skilte.

Anbefalte artikler