Kilder til livsopphold etter avslag på søknad om uførepensjon

Claussen B, Bjerkedal T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Kilder til livsopphold hos dem som fikk avslag på søknad om uførepensjon før og etter innstrammingen i 1991 er et sosialpolitisk viktig tema.

Alle førstegangssøkere fra Østfold og Møre og Romsdal som fikk avslag i første kvartal 1990 (n = 90) og i første kvartal 1993 (n = 67), er fulgt opp i registre over trygdeytelser, sosialhjelp og pensjonsgivende inntekt tre år senere. I vurderingen av viktigste kilde til livsopphold er kr 3000 per måned satt som nedre inntektsgrense for økonomisk selvstendighet.

Av 1990-utvalget var 14% i arbeidsstyrken tre år senere. For 1993-utvalget var prosenten økt til 21% (p = 0,29). Henholdsvis 25% og 22% var uførepensjonister. Ektefellen forsørget 33% av søkerne fra 1990 og 22% av søkerne fra 1993 (p = 0,13). Sosialhjelp var viktigste kilde til livsopphold for henholdsvis 6% og 10% (p = 0,25).

Inntektskildene var forholdsvis like tre år etter avslag i disse to små utvalgene. Det viktigste funnet er at forsørging blir vanlig når uførepensjon ikke innvilges.

Anbefalte artikler