Oversikt over hypertensjonsstudier med kalsiumantagonister

Kjeldsen SE, Midtbø K, Os I, Westheim A for the Norwegian ASCOT SteeringCommittee Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Kalsiumantagonister har fått stor anvendelse hos pasienter med hypertensjon, men det har inntil nylig vært lite data som viser at medikamentgruppen forebygger komplikasjoner til hypertensjon. Studiene STONE, SYST-EUR og SYST-CHINA viste at langsomtvirkende kalsiumantagonister av typen dihydropyridiner er effektive sammenliknet med placebo, og særlig hos pasienter med isolert systolisk hypertensjon og diabetes. Pågående prospektive og randomiserte studier som STOP II, INSIGHT, NORDIL, ALLHAT og ASCOT vil kunne avgjøre om kalsiumantagonister er bedre enn behandling med diuretikum av typen tiazid (± amilorid) og betabokkere. ASCOT, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, tester hypotesen om at amlodipin er mer effektiv enn atenolol i å forebygge kardiale komplikasjoner til hypertensjon. I studien inngår 18000 hypertonikere, derav 2 000 i Norge, som også har andre risikofaktorer som f.eks. diabetes. Studien vil også teste den såkalte lipidhypotesen ved randomisering av pasientene i faktoriell design til enten det kolesterolsenkende medikamentet atorvastatin eller til placebo.

Anbefalte artikler