Rygglidelser i Norge - en epidemiologisk beskrivelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Rygglidelser forekommer hyppig og genererer store utgifter for helsetjenesten, trygden og arbeidsgiverne.

  Artikkelen beskriver prevalensen av ryggsmerter og arbeidshindrende rygglidelse i den norske befolkning samtinsidensen og varigheten av arbeidshindrende rygglidelse i Aust-Agder fylke. Det fremlegges data fra helseundersøkelsen1995 og fra Rikstrygdeverkets registre over trygdeytelser.

  45% av voksne kvinner og 38% av voksne menn rapporterte ryggsmerter i løpet av en 14-dagersperiode. Prevalensen avarbeidshindrende rygglidelse var 1,9%. Rygglidelser var årsak til 13-17% av prevalensen av sykefravær,attføring/rehabiliteringspenger og uførepensjon i 1995.

  I Aust-Agder var insidensen av sykefravær på grunn av rygglidelse høyere blant menn. For 16% av dem som ble sykmeldtfor rygglidelser uten utstråling, varte sykefraværet lenger enn sju uker. Tilsvarende tall for rygglidelse medutstråling var 35%.

  Antall personer med rygglidelse med utstrålende smerter synes å øke mest. Videre forskning, forebyggende tiltak ogretningslinjer for det kliniske arbeidet bør sette søkelyset på gruppen av personer som utvikler kroniskarbeidshindrende rygglidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media