Rygglidelser i Norge - en epidemiologisk beskrivelse

Brage S, Lærum E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Rygglidelser forekommer hyppig og genererer store utgifter for helsetjenesten, trygden og arbeidsgiverne.

Artikkelen beskriver prevalensen av ryggsmerter og arbeidshindrende rygglidelse i den norske befolkning samt insidensen og varigheten av arbeidshindrende rygglidelse i Aust-Agder fylke. Det fremlegges data fra helseundersøkelsen 1995 og fra Rikstrygdeverkets registre over trygdeytelser.

45% av voksne kvinner og 38% av voksne menn rapporterte ryggsmerter i løpet av en 14-dagersperiode. Prevalensen av arbeidshindrende rygglidelse var 1,9%. Rygglidelser var årsak til 13-17% av prevalensen av sykefravær, attføring/rehabiliteringspenger og uførepensjon i 1995.

I Aust-Agder var insidensen av sykefravær på grunn av rygglidelse høyere blant menn. For 16% av dem som ble sykmeldt for rygglidelser uten utstråling, varte sykefraværet lenger enn sju uker. Tilsvarende tall for rygglidelse med utstråling var 35%.

Antall personer med rygglidelse med utstrålende smerter synes å øke mest. Videre forskning, forebyggende tiltak og retningslinjer for det kliniske arbeidet bør sette søkelyset på gruppen av personer som utvikler kronisk arbeidshindrende rygglidelse.

Anbefalte artikler