Dødelighetsutviklingen i Russland

Thelle DS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det var sparsomt med dødelighetsdata under de siste 20-25 årene i Sovjetunionen. Offisiell statistikk angav at levealderen steg etter at den annen verdenskrig var over, men fra 1990 til 1994 var det et dramatisk fall på fem år i gjennomsnittlig levealder. Dette fallet skyldes i hovedsak en sterk økning i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer og i antall dødsfall pga. vold. Utviklingen settes i samband med den sosiale oppløsning som har preget store deler av Russland i 1990-årene, og mer direkte til et ganske uhemmet og selv for russiske forhold voldsomt alkoholforbruk. Det russiske drikkemønsteret, med intense fylleperioder, gjenspeiles i dødsstatistikken ved at det er en opphopning av dødsfall relatert til hjerte- og karsykdommer samt dødsfall pga. vold på fredag til og med søndag, mens de andre ukedagene viser lavere tall. Observasjonene i Russland taler for at intense drikkeperioder øker risikoen for plutselig død, og når det totale alkoholforbruket er høyt, vil dette gjenspeiles i dødsstatistikken. Dødsstatistikken er et sensitivt mål for sosiale endringer, og spesielt synes dramatiske sosiale forverringer å gi seg utslag i økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Anbefalte artikler