Vitamin D-mangel hos eldre sykehusinnlagte og hjemmeboende i Oslo

Mowé M, Bøhmer T, Haug E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vitamin D-status, målt som serum-kalsidiol (25-hydroksy-vitamin D)-konsentrasjon, er studert i en gruppe på 273 nylig hospitaliserte pasienter ved Aker sykehus og sammenliknet med en gruppe på 98 hjemmeboende personer i Oslo. Alle var eldre enn 70 år.

Kalsidiolkonsentrasjonen var lavere i sykehusgruppen sammenliknet med hjemmeboergruppen (gjennomsnitt ± SD, menn 40,4 ± 23,2 nmol/l og 59,6 ± 28,9 nmol/l; kvinner 37,5 ± 22,6 nmol/l og 48,5 ± 20,3 nmol/l). 35% av mennene og 49% av kvinnene i sykehusgruppen hadde vitamin D-mangel (kalsidiol < 30 nmol/l). Kalsidiolverdiene varierte med årstiden hos de hjemmeboende, med høyeste verdier sent på høsten (62,2 nmol/l) og laveste verdier i februar (42,7 nmol/l). Vi fant ingen årstidsvariasjon i serum-kalsidiolnivået blant sykehusinnlagte.

Den høye forekomsten av hoftefrakturer man ser hos eldre i Oslo, kanha sammenheng med de lave kalsidiolverdier man har funnet i vår undersøkelse.

Anbefalte artikler