Ventetidsgarantien mellom medisin og byråkrati

Lian OS, Kristiansen IS Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Er det samsvar mellom det helsearbeiderne oppfatter som en riktig prioriteringspraksis og de kriteriene som er nedfelt i forskrift om ventetidsgaranti? Hvis det ikke er samsvar, blir forskriftene etterlevd eller overprøvd? Sett fra helsearbeiderens ståsted - hva er garantiens bidrag til en rettferdig prioritering? For å belyse disse spørsmål sendte vi et spørreskjema til prioriteringsansvarlige ved ortopediske, gastrokirurgiske og generelle kirurgiske avdelinger ved alle somatiske sykehus i Norge (N = 152). Svarene tyder på at det ikke er samsvar mellom forskriftene og helsearbeidernes uformelle normer omkring prioriteringer, og at de i beslutninger legger størst vekt på sine egne oppfatninger om hva som er rett og galt. Videre viser materialet at leger og sykepleiere med prioriteringsansvar er negative til ventetidsgarantien. Blant annet er under en femdel av respondentene enige i at garantien har ført til en rettferdig fordeling av helsetjenester. Negative holdninger henger sammen med problemer med å fortolke garantiens kriterier og med å etterleve garantitiden ved egen avdeling. Legene er generelt mer negative enn sykepleierne.

Anbefalte artikler