Venøs tromboembolisme - insidens og risikofaktorer i Oslo

Strekerud F, Johansen AM, Abildgaard U Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I treårsperioden 1993-95 ble 378 pasienter med venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus. Tilstanden var symptomgivende hos alle. Diagnosen ble verifisert ved venografi, ultralydundersøkelse og lungescintigrafi.

Sykehuset mottar ca. 98% av alle somatiske innleggelser fra en befolkning på 130000. Aldersjustert insidens for venøs tromboembolisme var tilnærmet lik for begge kjønn frem til 60 års alder. I aldersgruppen 60 år og eldre var økningen for menn signifikant høyere (p < 0,05) enn for kvinner. Insidensen økte eksponentielt med alder, fra ca. 1:10000 ved 20 års alder til ca. 1:1000 ved 50 års alder. Insidensen var lavere enn hva som tidligere er rapportert fra Sverige og Danmark.

Flertallet hadde dyp venetrombosei underekstremitet, 11% hadde symptomgivende, verifisert lungeemboli og 1% hadde trombose i en organvene. 23% av pasientene hadde tidligere vært behandlet for venøs tromboembolisme. Hele 22% av pasientene hadde kreft. Sju kvinner brukte p-piller, mens 22 fikk postmenopausal østrogenbehandling. 42% hadde gjennomgått operasjon, traume eller annen forbigående tilstand, mens trombosen tilsynelatende var spontan hos 36%. Hos pasienter under 60 år ble det funnet arvelig defekt i koagulasjonshemningen hos 32%. To pasienter døde av lungeemboli, en av blødning. De øvrige 13 dødsfall skyldtes kreft eller annen alvorlig sykdom.

Ved behandling av venøs tromboembolisme med lavmolekylært eller ufraksjonert heparin og warfarin var risikoen for dødelig utgang meget lav, i vår studie kun 0,8%.

Anbefalte artikler