Kontinuerlig intratekal infusjon med baklofen

Berg-Johnsen J, Røste GK, Solgaard T, Lundar T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


35 pasienter med invalidiserende spasmer har siden 1991 fått implantert spinalkateter tilkoblet programmerbar infusjonspumpe for kontinuerlig baklofenbehandling ved de to neurokirurgiske avdelingene i Oslo. De fleste pasientene hadde spinale spasmer forårsaket av traume (12 pasienter) og multippel sklerose (15 pasienter). Pasientene har vært fulgt i gjennomsnittlig 29 måneder (0-68 måneder). Ingen dødsfall eller økte neurologiske utfall ble observert etter operasjon eller som følge av baklofenbehandlingen. Tre pasienter er imidlertid døde av grunnsykdommen.

Alle pasientene hadde initialt god effekt av behandlingen, med markert reduserte spasmer og smerter og/eller lettere stell og mobilitet. Den vanligste årsak til terapisvikt har vært kateterproblemer, erfart hos ni pasienter. Fem pasienter har senere fått fjernet pumpen, to på grunn av bortfall av effekt, det var infeksjon hos to og gjentatte kateterproblemer hos én pasient. De fleste pasientene har trengt økende doser, særlig den første tiden, for å opprettholde klinisk effekt.

Kontinuerlig intratekal infusjon av baklofen er et godt behandlingstilbud for utvalgte pasienter med invalidiserende spinal spastisitet, men behandlingen krever en tett oppfølging med vedvarende evaluering av den kliniske effekt samt regelmessig etterfylling av pumpens medikamentreservoar.

Anbefalte artikler