Hvordan utvikles profesjonell kompetanse?

Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen peker på at praktisk legearbeid skjer under betingelser som krever andre typer kompetanse og utdanningsmuligheter enn dem man i medisinen tradisjonelt har lagt vekt på. Praksiskompetanse utgjøres ikke bare av faglige kunnskaper og ferdigheter, men består i stor grad av personlige elementer (relasjonskompetanse, kommunikasjonskompetanse) som er nødvendige for å mestre den uforutsigbare kompleksiteten i daglig praksis og de mange motstridende forventninger og krav som ligger i yrkesrollen. Slik kompetanse kan etter forfatternes mening vanskelig utvikles i læringssituasjoner utenfor selve den konkrete praksissituasjonen. Ved å oppleve reelle konsultasjoner sammen med erfarne kolleger, og drøfte disse i en kollegagruppe, oppnår allmennpraktikere større trygghet på egen dømmekraft, modellæring i et tilnærmet mester-svenn-forhold og større bevissthet om egne behov, begrensninger og muligheter. Dette øker antakelig evnen til å høste ytterligere innsikt og modenhet gjennom den daglige yrkeserfaring, og kan føre til konstruktive forandringer i egen atferd og praksisorganisering. Artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer med et 50 timers videre- og etterutdanningskurs, Gjensidige praksisbesøk i kollegagruppe, som er blitt gjennomført av tre kollegagrupper (totalt 31 allmennpraktikere med gjennomsnittlig ti års praksis) med gode resultater. Kurset er beskrevet i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet.

Anbefalte artikler