Aerob kapasitet hos barn og unge - nordiske resultater gjennom 45 år

Fredriksen PM, Thaulow E, Nystad W, Ingjer F Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Formålet med denne studien var å få klarlagt om barn og unge av i dag har dårligere aerob kapasitet enn tidligere. Aerob kapasitet kan defineres som den maksimale mengden av oksygen et individ klarer å ta opp per tidsenhet. Maksimalt oksygenopptak (VO2maks) blir gjerne benyttet som et mål på aerob kapasitet hos voksne. Hos barn benyttes begrepet VO2peak. 196 barn og unge av begge kjønn, i alderen 8-16 år, ble i denne undersøkelsen testet for VO2peak på tredemølle. Resultatene viste at det var små forskjeller mellom resultatene fra den foreliggende studien og tidligere studier foretatt i Norden når gjennomsnittlig VO2peak (l x min-1) ble lagt til grunn. Derimot var det en større spredning i resultatene når VO2peak ble korrigert for kroppsvekt (ml x kg-1 x min-1) i den foreliggende undersøkelsen sammenliknet med tidligere. Ved sammenlikning med andre land i Europa har norske barn og unge høyere VO2peak-verdier. Mulige årsaker kan være genetiske forskjeller eller et høyere aktivitetsnivå blant barn og unge i Norge enn ellers i Europa.

Anbefalte artikler