Livssituasjon som grunn for sykmelding

Gulbrandsen P, Brage S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Sykmeldingsforekomsten varierer mye over tid, og mer enn forventet ut fra endringer i sykelighet. 91% av pasienter som ønsker sykmelding får dette, og det er hevdet at legene ofte sykmelder av sosiale grunner. Sosiale problemer påvirker sykelighet, og regelverket for sykmelding kan være vanskelig å anvende korrekt. En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført hos 89 leger. 1 401 voksne pasienter ble inkludert. 218 oppgav at de ble sykmeldt. Legene mente at sosiale problemer inkludert arbeidsrelaterte problemer hadde medvirket til sykmeldingen hos 48 (22%) av disse. For 34 ble belastende arbeidsforhold oppgitt som årsak. For fem ble kun ikke-arbeidsrelaterte sosiale problemer oppgitt, og for ni en kombinasjon av disse. Tyngende sorg og vanskelig konflikt ble hyppigst oppgitt blant ikke-arbeidsrelaterte problemer.

Legen skal ta pasientens arbeidsbelastning inn i vurderingen ved spørsmål om sykmelding. Det er også aksept for at tyngende sorg er sykmeldingsgrunn. Denne undersøkelsen tyder på at allmennleger sjelden sykmelder først og fremst på grunn av sosiale problemer.

Anbefalte artikler