Forekomst av angst og depresjon hos kreftpasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forekomsten av angst og depresjon hos 716 uselekterte innlagte og polikliniske pasienter ved Det Norske Radiumhospitalble evaluert ved hjelp av The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), EORTC QLQ-C33 og et spørreskjema lagetspesielt for undersøkelsen. Det sistnevnte kartla sosiodemografiske forhold og sykdomsrelaterte faktorer. I henhold tilkriteriene for HADS ble det påvist at 13% av pasientene hadde angst og 9% led av depresjon. Logistisk regresjonsanalyseviste at ingen sykdomsrelaterte variabler var statistisk signifikante, mens tidligere psykiske problemer og reduksjonav sosiale aktiviteter predikerte både angst og depresjon. Redusert fysisk funksjonstilstand, redusert arbeidsevne samtdet å være kvinne var også korrelert til angst. Utmattethet var korrelert til depresjon. Pasienter som rapporterer eneller flere av ovenstående prediktorer synes å være spesielt utsatt for angst og depresjon under forløpet av enkreftsykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media