Forekomst av angst og depresjon hos kreftpasienter

Aass N, Fosså SD, Dahl AA, Moe TJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomsten av angst og depresjon hos 716 uselekterte innlagte og polikliniske pasienter ved Det Norske Radiumhospital ble evaluert ved hjelp av The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), EORTC QLQ-C33 og et spørreskjema laget spesielt for undersøkelsen. Det sistnevnte kartla sosiodemografiske forhold og sykdomsrelaterte faktorer. I henhold til kriteriene for HADS ble det påvist at 13% av pasientene hadde angst og 9% led av depresjon. Logistisk regresjonsanalyse viste at ingen sykdomsrelaterte variabler var statistisk signifikante, mens tidligere psykiske problemer og reduksjon av sosiale aktiviteter predikerte både angst og depresjon. Redusert fysisk funksjonstilstand, redusert arbeidsevne samt det å være kvinne var også korrelert til angst. Utmattethet var korrelert til depresjon. Pasienter som rapporterer en eller flere av ovenstående prediktorer synes å være spesielt utsatt for angst og depresjon under forløpet av en kreftsykdom.

Anbefalte artikler