Regionale ulikheter i sykdomsrisiko i Oslo

Jenum AK, Thelle DS, Stensvold I, Hjermann I Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Dødeligheten i Oslo har alltid ligget høyt etter nasjonal målestokk, men det er også store og vedvarende regionale forskjeller i samlet dødelighet av alle årsaker i Oslo. Vi har vurdert de regionale forskjeller i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom innen Oslo ved analyse av data fra 40-åringsundersøkelsen i regi av Oslo helseråd fra årene 1985-88. Oslos bydeler ble delt i fire regioner med sosioøkonomiske fellestrekk etter sentrum-periferi-akse og øst-vest-grenser. Totalt 14220 personer ble undersøkt. Alle undersøkte risikofaktorer viste en klar øst-vest-gradient for begge kjønn. Andel dagligrøykere varierte fra ca. 29% i ytre vest til ca. 49% i indre øst hos begge kjønn. For de øvrige risikofaktorene var de regionale forskjeller særlig store for kvinner. Andel fysisk inaktive kvinner var 27% i indre øst, mot 17% i ytre vest, andel med kroppsmasseindeks over 30 var 8,8% mot 2,8%, andel med totalkolesterolverdi >= 7 mmol/l, triglyseridverdi >= 2,5 mmol/l, systolisk blodtrykk >= 140 mm eller diastolisk blodtrykk >= 90 mm nesten dobbelt så høy i indre øst sammenliknet med ytre vest. Koronarsykdom ble knapt rapportert av de fremmøtte fra de vestlige regioner. Prevalensen av diabetes og blodtrykksbehandling var for begge kjønn omtrent dobbelt så høy i indre øst som i ytre vest.

Anbefalte artikler