Lårhalsbrudd i Nord-Trøndelag 1988-95

Fretland S, Krüger Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Lårhalsbrudd forekommer hyppig hos eldre, og behandling, pleie og rehabilitering krever mye ressurser. Tidligere undersøkelser har vist store geografiske forskjeller, med høyere insidens av lårhalsbrudd i Oslo enn i Troms. Den årlige insidensen for førstegangsinnleggelser av pasienter over 50 år med denne bruddtypen registrert i Nord-Trøndelag fylke ved hjelp av sykehusenes EDB-registre var 583 per 100000 innbyggere. Dette er omtrent den samme forekomst som i Troms og betydelig lavere enn i Oslo. Antall brudd var nesten dobbelt så høyt i desember og januar sammenliknet med juni og juli. Denne undersøkelsen var ikke lagt opp til å forklare slike sesongvariasjoner, men noe av forklaringen kan være at det er mindre risikofylt for eldre å ferdes når det er godt lys både ute og inne. Snø og is på veier og fortau om vinteren og dermed økt fallrisiko kan sannsynligvis også være en medvirkende årsak. Målrettet forebyggende innsats i kommunene kan sannsynligvis redusere forekomsten av lårhalsbrudd.

Anbefalte artikler