Dødsfall forårsaket av antikolinerge antiparkinsonmedikamenter

Gjerden P, Engelstad KS, Pettersen G, Slørdal L Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har gjennomgått samtlige obduksjonssaker mottatt ved Statens rettstoksikologiske institutt i 11-årsperioden 1986-96 hvor det ble påvist et antikolinergt antiparkinsonmiddel i innsendt blodprøve. Det dreier seg om 69 saker. Av disse ble det funnet orfenadrin hos 57 (83%), biperiden hos åtte (12%), procyklidin hos tre (4%) og triheksylfenidyl/benzhexol hos en (1%). Av 21 tilfeller hvor dødsårsaken ble vurdert å stå i overveiende sannsynlig (18/21) eller mulig (3/21) sammenheng med inntak av medikamenter tilhørende denne gruppen, hadde alle tatt orfenadrin. Hos disse 21 pasientene bledet ved obduksjon påvist orfenadrinnivåer i størrelsesorden 4,5-600 µmol/l (gjennomsnitt 62,5 µmol/l, SD 126,5 µmol/l). Materialet er ikke representativt, og betydelige mørketall må påregnes. Vi konkluderer likevel med at bruk av orfenadrin synes å generere langt flere overdosedødsfall enn andre medikamenter i denne gruppen, også når det justeres for en relativ markedsdominans.

Anbefalte artikler