Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet

Landvik T, Aasland OG, Botten G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne undersøkelsen ser vi på i hvilken grad leger med sykehusbasert spesialitet vil anbefale legeyrket til sine barn/barnebarn og hvilke forhold ved arbeidssituasjonen som påvirker en slik anbefaling. Våren 1996 gjennomførte vi en spørreskjemaundersøkelse blant 664 leger med sykehusbasert spesialistgodkjenning fra tre ulike årskull, 1970 (107 spesialister), 1980 (260 spesialister) og 1990 (297 spesialister).

Blant spesialister i sykehusbaserte fag vil hver tredje lege ikke anbefale legeyrket til sine barn eller barnebarn. Pensjonerte leger over 67 år er mer positive til å anbefale legeyrket enn sine yrkesaktive kolleger. Blant legespesialister i sykehus opplever nesten halvparten en meget stor arbeidsbelastning. Innen denne gruppen er det blant leger med liten kontroll over egen arbeidsdag, 58% som ikke vil anbefale legeyrket mot 15% blant leger med god kontroll.

Opplevelsen av at arbeidet er meningsfylt, bidrar til en positiv innstilling til å anbefale legeyrket.

Anbefalte artikler