Utenlandske leger ved norske sykehus

Aasland OG, Javo C, Larsen A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På bakgrunn av en stadig økende tilstrømning av utenlandske leger til norske sykehus gjorde Overlegeforeningen våren 1997 en kartlegging og opinionsmåling blant avdelingsoverleger og utenlandske sykehusleger.

15% av sykehuslegene var utenlandske, hvorav om lag halvparten hadde annen språkbakgrunn enn svensk eller dansk. 55% av sykehusavdelingene hadde utenlandske leger. Median tid i Norge for de 320 utenlandske legene som svarte på spørreskjema var 33 måneder. Leger med ikke-skandinavisk språkbakgrunn syntes i mindre grad enn andre utenlandske leger at det var overveiende positivt å arbeide i Norge, en forskjell som også var reflektert i avdelingsoverlegenes oppfatning om hvordan det var å ha utenlandske leger ved avdelingen. Språkopplæring og innføring i norsk kultur, støttenettverk for utenlandske leger og kvalifisering av norske leger i tverrkulturelt samarbeid er aktuelle tiltak som bør iverksettes.

Anbefalte artikler