1384 hjemmebesøk til eldre pasienter i allmennpraksis

Straand J, Sandvik H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 1384 hjemmebesøk hos eldre pasienter (65 år og eldre). I denne aldersgruppen utgjorde hjemmebesøkene 11,3% av alle direkte kontakter mellom lege og pasient.

59% av alle besøkene var til kvinner, 60% var 75 år eller eldre. 23% av alle besøkene foregikk i helgene, 58% gjaldt nye diagnoser. De hyppigste diagnosegruppene var hjerte- og karsystemet (21%), luftveislidelser (16%) og muskel- og skjelettsystemet (13%). Det ble skrevet ut medikamenter i 42% av alle besøkene. 28% av reseptene var for nervesystemet og 26% var antiinfektiver til systemisk bruk.

Resultatene kan tyde på at planlagte hjemmebesøk hos eldre har liten plass i norsk allmennpraksis.

Anbefalte artikler