Brystkreft behandlet ved Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø 1986-94

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1986-94 ble 173 kvinner gitt strålebehandling etter brystbevarende kirurgi eller radikal mastektomi.Ventetiden fra symptom til diagnose var 0-98,6 måneder (middelverdi 2,4 måneder). Ventetiden var signifikant lengre iFinnmark (middelverdi 3,1 måneder). Tre av fire pasienter ble operert innen to uker fra diagnosetidspunkt. Vel to avtre ventet lenger enn seks uker fra operasjon til start av strålebehandling. Femårsoverlevelse etter mastektomi ogstrålebehandling var 67%. Prognosen var dårligst for østrogenreseptornegative tumorer.

  5 og 7% av pasientene i henholdsvis stadium 1 og 2 ble operert med brystbevarende kirurgi (66 pasienter).Femårsoverlevelse for gruppen var 77%. Den økte kostnaden ved brystbevarende kirurgi i stedet for mastektomi bleestimert til omkring 30000 kroner per pasient. Kostnaden per kvalitetsjustert leveår (QALY) var 123000 kroner.Brystbevarende kirurgi bør ikke fortrenges av mastektomi på grunn av kostnad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media