Brystkreft behandlet ved Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø 1986-94

Norum J, Wist E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1986-94 ble 173 kvinner gitt strålebehandling etter brystbevarende kirurgi eller radikal mastektomi. Ventetiden fra symptom til diagnose var 0-98,6 måneder (middelverdi 2,4 måneder). Ventetiden var signifikant lengre i Finnmark (middelverdi 3,1 måneder). Tre av fire pasienter ble operert innen to uker fra diagnosetidspunkt. Vel to av tre ventet lenger enn seks uker fra operasjon til start av strålebehandling. Femårsoverlevelse etter mastektomi og strålebehandling var 67%. Prognosen var dårligst for østrogenreseptornegative tumorer.

5 og 7% av pasientene i henholdsvis stadium 1 og 2 ble operert med brystbevarende kirurgi (66 pasienter). Femårsoverlevelse for gruppen var 77%. Den økte kostnaden ved brystbevarende kirurgi i stedet for mastektomi ble estimert til omkring 30000 kroner per pasient. Kostnaden per kvalitetsjustert leveår (QALY) var 123000 kroner. Brystbevarende kirurgi bør ikke fortrenges av mastektomi på grunn av kostnad.

Anbefalte artikler