Alderspsykiatri - et fagfelt som finner sin plass

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt som retter sin virksomhet mot pasienter med psykiske lidelser som debutereri eldre år. Denne studien beskriver status for fagområdet og sammenlikner den med status for fagfeltet i 1990. Etspørreskjema ble sendt til 20 psykiatriske sykehus som har alderspsykiatriske enheter. 17 besvarte skjemaet. Om lag 400senger var forbeholdt alderspsykiatriske pasienter. 15 enheter tilbød poliklinisk service, sju i offentlig godkjentepoliklinikker. 40 heltidsansatte leger og 20 psykologer var ansatt i enhetene. Omtrent en tredel av de innlagtepasientene var demente, en tredel var deprimerte og en tredel hadde andre diagnoser. 80% av pasientene hadde liggetidunder tre måneder. Sammenliknet med resultatene i 1990 drives alderspsykiatrien i dag mer effektivt. Pasientene harbetydelig kortere liggetid, og avdelingene er blitt utrednings- og behandlingsenheter og fungerer ikke lenger somlangtidspsykiatriske enheter. Legebemanningen er fremdeles for lav, og det bør fortsatt arbeides for at alle landetsfylker har minst eŸn selvstendig alderspsykiatrisk avdeling. Ett professorat er opprettet i fagfeltet. Det savnesflere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media