Alderspsykiatri - et fagfelt som finner sin plass

Engedal K, Nordberg E, Moksnes K-M, Henriksen HK, Bergem ALM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt som retter sin virksomhet mot pasienter med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Denne studien beskriver status for fagområdet og sammenlikner den med status for fagfeltet i 1990. Et spørreskjema ble sendt til 20 psykiatriske sykehus som har alderspsykiatriske enheter. 17 besvarte skjemaet. Om lag 400 senger var forbeholdt alderspsykiatriske pasienter. 15 enheter tilbød poliklinisk service, sju i offentlig godkjente poliklinikker. 40 heltidsansatte leger og 20 psykologer var ansatt i enhetene. Omtrent en tredel av de innlagte pasientene var demente, en tredel var deprimerte og en tredel hadde andre diagnoser. 80% av pasientene hadde liggetid under tre måneder. Sammenliknet med resultatene i 1990 drives alderspsykiatrien i dag mer effektivt. Pasientene har betydelig kortere liggetid, og avdelingene er blitt utrednings- og behandlingsenheter og fungerer ikke lenger som langtidspsykiatriske enheter. Legebemanningen er fremdeles for lav, og det bør fortsatt arbeides for at alle landets fylker har minst eŸn selvstendig alderspsykiatrisk avdeling. Ett professorat er opprettet i fagfeltet. Det savnes flere.

Anbefalte artikler